Sierpień, 2014

standard Modele zarządzania ryzykiem

Strategia i modele biznesowe a zarządzanie ryzykiem. Wiele firm nie łączy zagrożeń ze strategią, lecz traktuje zarządzanie nimi jako osobną funkcję. Analizy wskazują, że to błąd. Zarządzanie ryzykiem trzeba włączyć w strategię organizacji i uwzględnić w modelu biznesowym. Coraz bardziej złożony rynek wymaga od firm wzmożonego zaangażowania w kwestie planowania. […]

standard Organizacja, która potrafi się odnawiać

Wprowadzenie zasad lean do zarządzania, a nie tylko do konkretnych operacji, pozwala dużym organizacjom uwolnić dodatkową wartość poprzez ciągłe udoskonalanie.   Typowe przykłady problemów środowiska biznesowego wyglądają na przykład tak: firmy logistyczne zmagają się z malejącymi zwrotami od okresu cięcia kosztów. Zarządzanie dostawcami pożera większą część zysków z outsourcingu. Pozyskiwanie […]

standard Nietypowe załączniki do faktur 2

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wystawianiem, otrzymywaniem oraz przechowywaniem niezliczonej ilości dokumentów odzwierciedlających zaistniałe operacje w jednostce. Podstawowym dowodem tego typu jest faktura wystawiana za sprzedane lub otrzymane towary czy usługi. Zdarza się, że zamiast pojedynczej kartki przedsiębiorca otrzymuje plik pism – często jednak nie wie, jaką rolę one […]

standard Nietypowe załączniki do faktur

Przedsiębiorcy mają często do czynienia z dokumentami, których nazwa mówi im niewiele, a kwestia przydatności jest wątpliwa. To, czy pismo jest istotne i dla kogo, reguluje polityka rachunkowości przyjęta w polskim prawie. Warto więc zapoznać się z przykładowymi dokumentami wystawianymi lub otrzymywanymi w wyniku zawieranych transakcji. Przyjęcie z zewnątrz Dokument […]

standard Nietypowe dowody księgowe

Podstawę ewidencji zaistniałych zdarzeń gospodarczych stanowią faktury VAT lub rachunki. Obrazują one przebieg transakcji powstałych w wyniku nawiązanej współpracy z kontrahentami. Informacje na nich zawarte stanowią podstawę do określania wartości aktywów oraz pasywów, są bazą do oszacowania zobowiązań podatkowych, a także pozwalają jednostce odpowiednio ująć oraz zewidencjonować koszty. Co jednak […]