standard Handel zagraniczny Polski po 10 miesiącach 2014 r.

Według wstępnych danych GUS, po dziesięciu miesiącach br. eksport towarów z Polski zwiększył się o 4,8 proc., do poziomu blisko 136,1 mld euro. W tym samym tempie wzrósł import do Polski, osiągając 137,2 mld euro. Deficyt obrotów towarowych osiągnął 1,1 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o ok. 125 mln euro.

Szybciej niż w skali ogólnej wzrosła sprzedaż na rynki rozwinięte gospodarczo, tj. o 7,1 proc. (do 114 mld euro), co przy zdecydowanie wolniejszym wzroście importu (o 3,3 proc., do 89,3 mld euro) przełożyło się na zwiększenie nadwyżki obrotów o 4,7 mld euro, do prawie 24,7 mld euro.

W okresie styczeń-październik br. eksport do UE wzrósł o 7,5 proc. osiągając 104,8 mld euro. Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej wzrosła sprzedaż do: Łotwy (o 28,2 proc.), Hiszpanii (o ok. 22 proc.), Finlandii (o 19,2 proc.), Szwecji (o 10,6 proc.), Belgii (o blisko 10 proc.), Włoch (o 9,6 proc.), Węgier (o 9 proc.), Rumunii (o 9 proc.), naszego głównego partnera handlowego Niemiec (o 8,4 proc.) oraz Niderlandów (o 8,3 proc.).

Wyraźnie wolniej natomiast zwiększyła się sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 3,3 proc. (do 9,2 mld euro), o czym zadecydował spadek eksportu do krajów EFTA (o 3,4 proc., do 3,6 mld euro), w tym do Norwegii o 8,7 proc. Z drugiej strony względnie szybko wzrosła sprzedaż na pozostałe rynki rozwinięte (poza UE i EFTA), tj. o 8,2 proc., w tym do Kanady (o 22,8 proc.), RPA (o 11,3 proc.) oraz Australii (o 32,6 proc.).

Niekorzystnie w okresie styczeń-październik br. kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 6 proc. (do niespełna 22,1 mld euro), a import zwiększył się o 7,7 proc. (do ok. 47,9 mld euro). Skutkiem tego było pogłębienie deficytu o 4,8 mld euro, do 25,8 mld euro.

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw obniżył się o 15,9 proc. (do 10,8 mld euro), co wynikało ze zmniejszenia wywozu do Rosji o 13 proc., na Ukrainę aż o 27,1 proc. oraz na Białoruś o 7,5 proc.

Wywóz na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrósł natomiast o 6 proc., (do blisko 11,3 mld euro), w tym najszybciej do Algierii (blisko 2-krotnie), Arabii Saudyjskiej (o 46,6 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 43,5 proc.), Hongkongu (o 16,4 proc.), Indii (o 9,4 proc.) oraz Chin (5,9 proc.). Z drugiej strony szczególnie niekorzystnie kształtował się eksport do Republiki Korei, który po 10 miesiącach br. spadł aż o ok. 33 proc.

W przekroju towarowym wzrost eksportu po 10 miesiącach br. odnotowano w niemal wszystkich grupach towarowych (poza produktami mineralnymi, gdzie nastąpił spadek o 5,2 proc.). Wśród ważniejszych grup produktów, szybciej niż przeciętnie zwiększył się wywóz wyrobów przemysłu lekkiego (o 11,4 proc.), wyrobów drzewno-papierniczych (o 5,8 proc.), dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 5,2 proc.) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 4,9 proc.).

oprac.: Nadia za GUS