standard Polska i Stany Zjednoczone – współpraca gospodarcza

„Polska gospodarka ma stabilne filary, dzięki czemu może skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach. Zachęcam amerykańskich przedsiębiorców do inwestycji i rozwijania współpracy z naszym biznesem”
 – powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas spotkania z amerykańską Sekretarz Handlu USA Penny Pritzker i amerykańskimi przedsiębiorcami. Rozmowy odbyły się 29 września 2014 r.

Raport „Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych” Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG w Polsce pokazuje relacje gospodarcze w ostatnim ćwierćwieczu między obu krajami. Najważniejsze wnioski, do których doszli badacze brzmią tak:

  • Stany Zjednoczone zainwestowały w całej Europie blisko 2,5 bln dol., z czego co najmniej 29 mld dol. trafiło do Europy Środkowo-Wschodniej. Największym odbiorcą inwestycji amerykańskich w regionie była Polska, gdzie wartość inwestycji bezpośrednich z USA w 2012 roku wyniosła 14 mld dol. (wg danych U.S. Bureau of Economic Analysis).
  • Według oficjalnych statystyk, które uwzględniają jedynie inwestycje podmiotów zarejestrowanych w USA, skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji amerykańskich w Polsce przekroczyła w 2012 roku 33 mld zł. Jednak znaczna część firm amerykańskich prowadzi inwestycje pośrednio, tj. poprzez spółki holdingowe spoza Stanów Zjednoczonych. KPMG szacuje, że faktyczna wartość inwestycji amerykańskich w naszym kraju, po uwzględnieniu pośrednich inwestycji amerykańskich dokonywanych przez kraje trzecie, sięga 91 mld zł.
  • W 2012 roku wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji w sektorze usług wyniosła blisko 26 mld zł, co stanowiło 78% ogółu inwestycji bezpośrednich z USA. Największą wartość mają inwestycje amerykańskie w działalność finansową i ubezpieczeniową (ponad 18 mld zł w 2012 roku) oraz handel hurtowy i detaliczny (ponad 4 mld zł w 2012 roku).
  • Polska przyciągnęła inwestycje ponad 20 dużych międzynarodowych producentów motoryzacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Niemal wszyscy producenci z tej branży dokonali w Polsce licznych i znaczących reinwestycji. KPMG w Polsce szacuje, że producenci motoryzacyjni zatrudniają ponad 45 tys. osób i osiągają rocznie ponad 30 mld zł przychodu.
  • Większość firm z kapitałem amerykańskim pojawiła się w Polsce w pierwszej połowie lat 90., a w ostatnim dziesięcioleciu dokonywała reinwestycji na polskim rynku. KPMG szacuje, że ponad dwie trzecie amerykańskich przedsiębiorstw dokonało w Polsce reinwestycji, np. otworzyło kolejną filię, fabrykę, czy centrum biznesowe lub badawczo-rozwojowe.
  • Przedsiębiorstwa z kapitałem amerykańskim zatrudniają w Polsce około 200 tys. osób, tym samym Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych zagranicznych pracodawców. Średnia pensja pracownika takiej firmy wynosiła prawie 2 tys. dol., czyli 1,7 razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w polskiej gospodarce.
  • W 2014 roku działało w Polsce aż 156 centrów biznesowych i badawczo-rozwojowych z udziałem kapitału amerykańskiego na 470 centrów z kapitałem zagranicznym ogółem. Centra amerykańskie zatrudniały łącznie ponad 46 tys. osób.
  • Polskie firmy zainwestowały w USA 6,3 mld zł. Chociaż wartość polskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo niewielka, od 2010 roku utrzymują się one na znacznie wyższym poziomie, a polskie firmy wyraźnie zwiększają obecność na rynku amerykańskim.
  • Stany Zjednoczone są najważniejszym nieeuropejskim rynkiem zbytu polskich towarów, w 2013 roku. Polska wyeksportowała do USA dobra warte 4,5 mld dol. Stany Zjednoczone są także drugim (po Chinach) pozaeuropejskim dostawcą towarów do Polski – w 2013 roku amerykański eksport do Polski wyniósł 5,5 mld dol. Mimo znacznej odległości dzielącej oba państwa, USA jest także ważnym partnerem handlowym Polski w wymianie usługowej. W 2012 roku USA było trzecim największym dostawcą usług do Polski i piątym co do wielkości ich nabywcą.

Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP) jest szansą na odniesienie korzyści przez obie strony umowy. Celem umowy TTIP jest liberalizacja handlu między krajami UE i USA, co wpłynęłoby na wzrost obrotów handlowych pomiędzy stronami porozumienia. Badania pokazują, że w wyniku wejścia w życie TTIP, obie strony umowy mają szansę odnieść wymierne korzyści – takie jak wzrost PKB, zatrudnienia, czy średniego wynagrodzenia.