standard 15 proc. CIT dla nowych i małych podatników- projekt zmian

Od 1 stycznia 2017 roku mali podatnicy oraz przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą mają płacić mniejszy, 15 procentowy CIT. 25 lutego 2016 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatnicy, których dotyczyć będzie nowa stawka CIT

Z 15 proc. stawki podatkowej będą mogły skorzystać tylko dwie grupy podatników. Niższy CIT zapłacą między innymi firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Kwota ta jest obliczana zgodnie z kursem euro, ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Natomiast te firmy, które przekroczą kwotę 1,2 mln euro w następnym roku podatkowym zostaną objęte dotychczasową, 19 procentową stawką CIT.

Niższy podatek zapłacą również ci podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczną działalność gospodarczą. Uwaga, w tym przypadku obniżona stawka podatkowa będzie miała zastosowanie tylko przez jeden rok. Jednak jeśli nowo powstała firma w następnym roku podatkowym, będzie spełniać definicję małego podatnika, będzie mogła kontynuować płacenie niższego podatku. Dobrą wiadomością jest to, że w stosunku do małych podatników ustawodawca nie przewidział ograniczeń czasowych stosowania 15 proc. stawki podatkowej.

15 procent nie dla wszystkich

Nowe przepisy dotyczące obniżonej stawki podatku dochodowego odnoszą się tylko i wyłącznie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Niestety nie będą mogli skorzystać z nich podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawodawca obawiając się różnych nadużyć związanych ze stosowaniem obniżonej stawki podatkowej wprowadził ograniczenia możliwości jej stosowania dla podatników CIT rozpoczynających działalność gospodarczą.

Z preferencyjnej stawki podatkowej nie będą mogły skorzystać nowe firmy, które powstały w wyniku operacji restrukturyzacyjnych. Ograniczenie w stosowaniu 15% stawki CIT ma dotyczyć podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy powstali w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę.

Nie będzie też mógł od razu z niej skorzystać podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, czy w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną.

W 2017 roku obniżonej,15 procentowej stawki CIT, zgodnie z powyższym przepisem, nie będą mogły płacić też osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Ograniczenie to dotyczy również osób prawnych, osób fizycznych albo jednostek niemających osobowości prawnej wnoszących, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Wymienione firmy mogą jednak zostać objęte 15 procentowym podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem, że po upływie okresu karencji będą posiadać status małych podatników w rozumieniu art. 4a pkt. 10 ustawy u.p.d.o.p., przy czym w ich przypadku okres karencji wyniesie dwa lata podatkowe.

Z obniżonego podatku CIT nie będą mogli skorzystać też w przyszłym roku ci podatnicy, którzy zostaną utworzeni na skutek operacji restrukturyzacyjnych po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a przed dniem jej wejścia w życie, czyli do 31 grudnia 2016 roku. Firmy te będą zobowiązane do dalszego stosowania dotychczasowej 19 proc. stawki podatku w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. Natomiast taki podatnik, jeśli będzie spełniał kryteria małego podatnika, będzie miał szansę na płacenie 15 procentowego CIT-u od drugiego roku podatkowego jego funkcjonowania.

Od 1 stycznia 2017 roku 15 procentowej stawki nie będą mogli stosować ci podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy. W ich przypadku, o ile oczywiście będą zaliczać się do małych podatników, nowe zasady, opodatkowania będą mogły mieć zastosowanie dopiero od momentu rozpoczęcia się dla nich nowego roku podatkowego.

Nowelizacja ustawy będzie wciąż stwarzać wątpliwości tym bardzie, że opozycja złożyła podobny projekt. Od początku przyszłego roku wiele firm będzie mogło ubiegać się o obniżenie stawki podatkowej CIT. Jednak, komu ona będzie przysługiwać ostatecznie rozstrzygną organy podatkowe.

Maria Pietrzyk Wdowiak

doradca Podatkowy nr 10631

Taxline Doradcy Podatkowi