standard Jak bezpiecznie zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Każdy konsument ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Przed podjęciem decyzji warto jednak dokładnie przeanalizować przedstawiane nam oferty, by nieświadomie nie zgodzić się na warunki gorsze niż dotychczasowe. Miejmy świadomość, że nie zawsze zmiana odbywa się  na uczciwych zasadach, szczególnie kiedy w domu odwiedzi nas handlowiec oferujący niższą cenę za energię elektryczną.

W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 roku wszyscy nabywcy energii elektrycznej, podlegający taryfie G (gospodarstwa domowe) mają prawo zmiany sprzedawcy energii. Wynika to z realizacji zasady TPA (Third Party Access) umożliwiającej korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym podmiotom handlującym prądem. Dzięki temu około 14 milionów tego typu odbiorców, w tym również ponad 5 milionów klientów PGE, zyskało możliwość wolnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Właściciele firm również mają swobodny wybór sprzedawcy prądu i chętnie z niego skorzystają, aby móc optymalizować koszty w biznesie.  Pamiętajmy jednak, że warto dokładnie przeanalizować przedstawiane nam oferty, by nie żałować podjętej decyzji.

Informacje o sprzedawcach działających na danym terenie dostępne są u dystrybutora, do którego sieci konsument jest przyłączony. Dystrybutorzy zobowiązani są do udostępnienia na swoich stronach internetowych aktualnej listy sprzedawców działających na ich terenie, tzn. takich, z którymi mają zawarte Generalne Umowy Dystrybucji. Z tej listy konsument może dokonać wyboru sprzedawcy. Wybór sprzedawcy spoza listy skutkować będzie oczekiwaniem na zawarcie między dystrybutorem, a tym sprzedawcą Generalnej Umowy Dystrybucji.

Zmiana sprzedawcy „krok po kroku”

  1. Zmiana sprzedawcy polega na zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.
  2. Następnie konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z obecnym sprzedawcą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawowym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmiany sprzedawcy jest upływ okresu wypowiedzenia. Aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków prawnych (np. kar umownych), klient powinien dokładnie zweryfikować warunki rozwiązania dotychczasowej umowy.
  3. Jeśli klient posiadał dotąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarł umowę sprzedaży, koniecznym jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z dystrybutorem. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji klient może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy ewentualnych kolejnych zmianach sprzedawcy.
  4. Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą konieczne jest zgłoszenie tego faktu dystrybutorowi.
  5. Po dokonanej zmianie sprzedawcy klient otrzymuje od dotychczasowego sprzedawcy rozliczenie końcowe.

Należy podkreślić, że klient może upoważnić nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed dystrybutorem oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca, w imieniu klienta, dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z dystrybutorem.

Procedura zmiany sprzedawcy dla klientów w gospodarstwach domowych oraz małych firmach nie wiąże się z żadnymi kosztami (ewentualny koszt może wystąpić podczas dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku dużych przedsiębiorstw – tam, gdzie właścicielem układu jest klient).

Procedura zmiany sprzedawcy nie może spowodować przerwy w ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz jakości świadczonej usług w zakresie dostarczania energii.

Na co trzeba uważać przy zmianie sprzedawcy?

Klient powinien zawsze dogłębnie analizować dokumenty, które podpisuje – szczególnie w przypadku umów zawieranych poza lokalem sprzedawcy lub na odległość (np. telefonicznie) – by nieświadomie nie zgodzić się na warunki gorsze, niż dotychczasowe.

Należy pamiętać, że zmiana sprzedawcy jest dobrowolna i jest to prawo, a nie obowiązek klienta. Dodatkowo w przypadku umów zawieranych poza lokalem sprzedawcy lub na odległość (np. telefonicznie), konsument ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w ciągu 14 dni. Należy pamiętać, że koszty wymiany liczników (układów pomiarowo-rozliczeniowych) ponosi ich właściciel – w przypadku klientów w gospodarstwach domowych i małych firm jest to dystrybutor.

Przed zmianą sprzedawcy klient powinien:

  • dokładnie przeanalizować ofertę nowego sprzedawcy (ceny, płatności itp.);
  • sprawdzić okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia (czy umowa po okresie na jaki została zawarta jest np. przedłużana automatycznie na czas nieokreślony lub określony);
  • sprawdzić, czy nie ma ukrytych opłat (np. kary za kolejną zmianę sprzedawcy, które w przypadku pojawienia się w umowie byłyby praktykami niedozwolonymi).

Dane PGE Obrót, spółki Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za sprzedaż energii elektrycznej dla ponad 5 mln klientów w całej Polsce, są zastraszające. Firma miesięcznie otrzymuje około 3 tys. zgłoszeń od klientów, którzy zostali oszukani. Dlatego zastanawiając się nad zmianą sprzedawcy zawsze należy uwzględnić sumę wszystkich opłat i dokładnie czytać podsuwane do podpisu dokumenty.

Jak optymalizować koszty?

Klienci, szczególnie ci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcący świadomie i aktywnie planować swoje wydatki i racjonalizować koszty powinni skorzystać z elastycznej, „uszytej na miarę” oferty. Wpisującymi się w najnowsze trendy na rynku oraz cieszącymi szczególnym zainteresowaniem klientów są tzw. oferty pakietowe przygotowane wspólnie z partnerami z sektorów pozaenergetycznych.

PGE Polska Grupa Energetyczna oferuje szeroki wachlarz możliwości. Obok rozwiązań w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu, PGE oferuje również produkty techniczne zapewniające kompensacje mocy biernej oraz audyt energetyczny.

Jednym z rozwiązań proponowanych przez PGE jest usługa Meteus, czyli inteligentny system pomiaru energii dla firm. System składa się z precyzyjnych liczników i czujników, które regularnie pozyskują szczegółowe dane pomiarowe. Zebrane informacje przekazywane są w czasie rzeczywistym do centralnej bazy danych, a specjalna aplikacja zarządzająca analizuje pozyskane parametry i generuje szczegółowe raporty pozwalające na optymalizację zużycia energii.

„Spersonalizowana” i uwzględniająca indywidualny profil zużycia energii oferta pozwoli na optymalizację kosztów i świadome planowanie wydatków.