standard Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania zewnętrznego

Do źródeł finansowania długoterminowego, obok emisji długoterminowych papierów wartościowych (akcje, obligacje korporacyjne) i leasingu inwestycyjnego, zalicza się kredyt inwestycyjny. Jest dość często stosowany przez przedsiębiorców jako źródło środków na różnego rodzaje inwestycje. Z racji przyznawania nierzadko dużych sum pieniędzy, bank stawia wysokie warunki firmom zgłaszającym chęć pozyskania tego rodzaju kredytu. Jednak przedsiębiorcy nie muszą się martwić na brak wyboru, gdyż wszystkie najważniejsze banki posiadają w swojej ofercie opcję przyznania kredytu inwestycyjnego.

 

Kredyt inwestycyjny jest rodzajem kredytu bankowego, udzielanego przedsiębiorstwom w celu sfinansowania inwestycji mających na celu powiększenie wartości majątku trwałego firmy. Z reguły udzielany jest na okres kilku, kilkunastu lat. Środki z uzyskanego kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczone w różny sposób. Najczęściej stanowią one kapitał na kupno nowego środka trwałego w firmie, np. samochodów, maszyn, urządzeń lub wyposażenia. Mogą być również wykorzystane na zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą lub na wykup sprzętu z leasingu. Środki z tego kredytu nie muszą być zastosowane tylko do inwestycji w środki materialne. Mogą być również źródłem finansowania zakupu papierów wartościowych, udziałów w innych spółkach, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, know-how, licencje, koncesje), a także spożytkowane w celu refinansowania kredytu lub majątku zakupionego gotówką.

Formy spłaty kredytu i jego oprocentowanie

Wypłata środków w przypadku kredytu inwestycyjnego następuje zazwyczaj na specjalnie utworzony rachunek kredytowy, w transzach lub jako jednorazowy przelew. Z kolei kredytobiorca może skorzystać z kilku form spłaty. W zależności od zasad ustalonych przez bank, zwrot kredytu następuje w postaci rat miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. Dodatkowo wiele banków udziela karencji, w czasie trwania której zwracane są tylko odsetki, a spłata kapitału zostaje chwilowo zawieszona. Na przykład w ofercie Banku Zachodniego WBK znajduje się możliwość karencji do 18 miesięcy w przypadku kredytu w polskich złotych i 12 miesięcy dla kredytu walutowego. Decyzja o przyznaniu kredytu następuje zazwyczaj w okresie kilku do kilkunastu dni roboczych, jednak w przypadku pilnej potrzeby gotówki niektóre banki oferują przyznanie kredytu w przyspieszonym tempie (występują wtedy dodatkowe warunki), na przykład w Getin Banku decyzja kredytowa może nastąpić w ciągu 24 godzin.

Kredyt inwestycyjny zazwyczaj jest oprocentowany zmienne, w oparciu o aktualną wysokość stopy WIBOR 3M (rzadziej WIBOR 1M), do której doliczana jest marża banku ustalana na podstawie bieżącej kondycji finansowej wnioskodawcy wyznaczającej poziom ryzyka podejmowanego przez bank.

Warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego

Z powodu przekazywania przez bank dużych sum pieniędzy przedsiębiorstwom i wysokiego stopnia ryzyka, przyznanie kredytu inwestycyjnego obwarowane jest wieloma warunkami. Zdecydowana większość banków rozpatrzy złożony wniosek tylko firmom działającym przez co najmniej 12 miesięcy. Sam wniosek jest kluczowym dokumentem, gdyż na podstawie zawartych w nim dokumentów bank określi zasadność przyznania środków. Do najważniejszych punktów należy dokładne określenie wysokości potrzebnej kwoty pieniędzy oraz celu, na jaki te środki mają zamiar być przeznaczone. Najczęściej oznacza to dołączenie do wniosku starannie przygotowanego biznesplanu, którego zadaniem jest przekonanie banku, że finansowanie danej inwestycji będzie opłacalne.

Większość banków wymaga określonego wkładu własnego przedsiębiorstwa wynoszącego zazwyczaj około 20-30% wartości inwestycji. Znajdą się jednak też takie, które finansują działalność kredytowaną w 100%, na przykład Idea Bank. Dodatkowo, poza nielicznymi formami kredytu (uproszczony kredyt inwestycyjny), banki wymagają wniesienia przez kredytobiorcę określonych zabezpieczeń. Tego typu gwarancje służą ubezpieczeniu się kredytodawcy na wypadek problemów finansowych przedsiębiorstwa zaciągającego kredyt. Do przykładowych form zabezpieczenia należą:

  • Hipoteka,
  • Zastaw rejestrowy,
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • Kaucja,
  • Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych,
  • Gwarancja BGK,
  • Cesja należności z zawartych kontraktów.

Po złożeniu wniosku bank przeprowadza wszechstronną analizę aktualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy, wykonywaną przez analityków w oparciu o dostarczone dokumenty. Decydujące znaczenie ma ocena zdolności kredytowej, czyli zdolności wnioskodawcy do terminowego spłacania zaciągniętego kredytu. Od tego bowiem zależą warunki oferowanego kredytu, w tym głównie maksymalna suma środków, które bank byłby skłonny przekazać wnioskodawcy.

Zalety i wady kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny, jak każdy produkt bankowy, posiada wiele zalet i wad. To, czy wykorzystanie tej formy finansowania jest opłacalne, zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Do zalet można zaliczyć to, że po złożeniu wniosku o kredyt, bank przeprowadza fachową analizę inwestycji, która zostaje wykonana jeszcze w trakcie ubiegania się o dofinansowanie. Na takim etapie istnieje jeszcze szansa na poprawę wszelkich niedociągnięć lub uznać, że inwestycja jest nieopłacalna i z niej zrezygnować. Niewątpliwie udzielony kredyt inwestycyjny stanowi ogromny zastrzyk gotówki dla firmy, może stać się motorem napędowym rozwoju i dać przewagę konkurencyjną.

Niestety, kredyt inwestycyjny jest praktycznie nieosiągalny dla początkujących firm z powodu narzuconego przez bank warunku okresu działalności przedsiębiorstwa. Ponadto, proces rozpatrywania wniosku jest dosyć długi, poprzedzony wniesieniem przez wnioskodawcę ogromnej ilości dokumentacji. Niektóre przedsiębiorstwa, dla których istotne jest ryzyko stopy procentowej, mogą również uznać za wadę zmienne oprocentowanie.