standard Kredyt obrotowy metodą na zapewnienie płynności finansowej

Wielu przedsiębiorców na początku swojej działalności boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej. Pozyskanie kredytu obrotowego może być jednym ze sposobów rozwijania firmy i utrzymania płynności finansowej. Pomimo to spora część osób prowadzących nowe firmy unika kredytów, w obawie przed zbyt wysokim kosztem kapitału obcego. Same banki również czasem stronią od kredytowania dopiero co powstałych przedsiębiorstw. Warto jednak zastanowić się nad tą opcją, gdyż w odpowiedni sposób wykorzystana, może być gwarantem płynności finansowej.

 Istnieje wiele form finansowania do których dostęp mają przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy to sposób finansowania bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zalicza się do tego np. zakup towarów, surowców, materiałów, spłata krótkoterminowych zobowiązań, zapewnienie środków na świadczenie usług, rozliczenie się z Urzędem Skarbowym czy wypłacenie wynagrodzeń pracownikom. Należy do grupy źródeł finansowania krótkoterminowego, gdzie oprócz tego produktu bankowego znaleźć można kredyt kupiecki, dyskonto weksli, forfaiting i faktoring, leasing operacyjny, a także emisję krótkoterminowych papierów wartościowych. Również przedsiębiorstwa z większym stażem mogą z powodzeniem korzystać z tego rodzaju finansowania, bo nawet wypracowywany zysk nie jest gwarantem płynności finansowej. Zależy ona bowiem również od terminowości spłat należności kontrahentów i klientów, a jak wiadomo w polskich warunkach często bywa z tym problem. Kredyt obrotowy można więc potraktować jako instrument interwencyjny, wspomagający sytuację finansową firmy w przypadku niedotrzymania terminu spłaty przez kontrahentów i zaburzenia płynności, albo jako mechanizm zapobiegawczy przed takimi sytuacjami.

Kredyt w rachunku bieżącym lub kredytowym

Kredyt obrotowy dzieli się na dwa rodzaje ze względu na sposób jego uruchomienia. Pierwszą formą jest udzielenie go na rachunku bieżącym. W takiej sytuacji kredytobiorca ustala z bankiem limit kredytowy, do wysokości którego może zadłużyć swój rachunek bieżący. Każdorazowy przypływ środków na konto w pierwszej kolejności zmniejsza istniejące saldo kredytowe. Najczęściej umowa o kredyt w tego rodzaju rachunku podpisywana jest na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny identyczny okres.

W drugim przypadku dofinansowanie następuje poprzez otwarcie dla wnioskodawcy rachunku kredytowego. W przeciwieństwie do kredytu w rachunku bieżącym jest to rozwiązanie jednorazowe. Może jednak on być odnowiony po zakończeniu trwania umowy kredytowej. Bank nadaje go w następujących formach:

  • kredyt docelowy przeznaczony na finansowanie określonej transakcji; jest to kredyt nieodnawialny,
  • kredyt przeznaczony na pokrycie wymagalnych zobowiązań; występuje w sytuacji krótkoterminowych trudności płatniczych,
  • linia kredytowa, która stanowi limit w granicach którego można sfinansować wiele transakcji; może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny.

Warunki udzielenia kredytu obrotowego

Oczywistym faktem jest to, że żaden bank automatycznie nie przyzna środków pieniężnych każdemu przedsiębiorstwu zgłaszającemu chęć pozyskania kredytu. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania są: wysokość kredytu, okres kredytowania, a także skala działalności, kondycja finansowa, efektywność firmy i stopień ryzyka. Do załączonego wniosku o przyznanie kredytu należy dołączyć informacje m.in. o prowadzonej działalności gospodarczej, sytuacji majątkowej oraz aktualnym stanie przedsiębiorcy – wszystkie te informacje zostają szczegółowo rozpatrzone. Z reguły decyzja o udzieleniu dofinansowania następuje po maksymalnie dwóch tygodniach.

Dodatkowo większość banków życzy sobie udzielenia zabezpieczenia przez kredytobiorcę. Do przykładowych form zabezpieczenia należą: weksel własny lub osoby trzeciej, cesja wierzytelności, zastaw lub hipoteka, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego, stosowane w Deutsche Bank. Przy decyzji o zabezpieczeniu bank kieruje się przede wszystkim wysokością kredytu, okresem jego spłaty i sytuacją finansową kredytobiorcy. Należy mieć na uwadze fakt, że niektóre banki żądają więcej niż jednego zabezpieczenia.

Kwestia spłaty kredytu

Spłata kredytu obrotowego może nastąpić na kilka sposobów. Kredytobiorca ma możliwość spłaty jednorazowej pod koniec okresu trwania umowy kredytowej albo w regularnych miesięcznych lub kwartalnych ratach. Jednak w praktyce prawie każdy bank proponuje przedłużenie okresu kredytowania w formie kredytu rewolwingowego, który przy kolejnym odnowieniu może zostać udzielony po bardziej preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorstwa. Do dodatkowych kosztów kredytu zaliczyć należy różnego rodzaju prowizje dla kredytodawcy: za rozpatrzenie wniosku o kredyt, od jego przyznania, za zmiany warunków umowy, nieterminowe spłacanie itd.

Zalety i wady

Podstawową zaletą kredytu obrotowego jest jego funkcja zwiększania płynności finansowej. W przypadku przedsiębiorstw z trudną sytuacją finansową może okazać się ratunkiem oraz przywrócić stabilność i bezpieczeństwo dla działalności. Dodatkowo, przewagą tej formy finansowania jest szybkość podjęcia przez bank decyzji o przyznaniu środków pieniężnych.

Z kolei główną wadą jest stosunkowo wysokie oprocentowanie, wahające się od około 8 do nawet kilkunastu procent w skali roku oraz prowizją na poziomie od 0,3% do nawet 5% sumy zobowiązania. Ponadto jest to też stałe obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa.