standard Leasing finansowy

Jedną z form finansowania zewnętrznego, a przy tym coraz częściej stosowaną, jest leasing. Zastosowanie tej formy pozwala zrealizować inwestycje przy stosunkowo niewysokim zaangażowaniu środków własnych. Jest to niewątpliwie dogodna forma dla podmiotów, które ze względu na niewystarczającą zdolność kredytową, mają problemy z uzyskaniem kredytu.

Często za korzystniejszą formę leasingu dla przedsiębiorcy jest uznawany leasing operacyjny, zgodnie z którym przedmiot umowy znajduje się w środkach majątkowym leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Druga strona umowy, leasingobiorca, może natomiast kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów raty kapitałowe i odsetkowe leasingu oraz opłaty (wstępna, manipulacyjna), jakie ponosi w związku z zawartą umową. Niewątpliwie forma ta wiąże się z korzyściami dla leasingobiorcy, jednak myśląc o umowie leasingu należy rozważyć także drugą możliwość, jaką jest leasing finansowy, w przypadku którego przedmiot umowy zaliczany jest do majątku korzystającego.

Jakie warunki musi spełniać umowa leasingu finansowego?

 

Aby móc potraktować daną umowę jako umowę zawarcia leasingu finansowego, musi ona spełniać określone warunki. Pierwszy z nich dotyczy czasu – umowa pomiędzy zainteresowanymi stronami musi zostać zawarta na czas oznaczony.

Znaczące jest również, aby umowa zawierała sumę opłat leasingu (pomniejszoną o podatek od towarów i usług), która musi być co najmniej równa wartości początkowej danego środka będącego przedmiotem umowy (lub też WNiP, które także mogą być przedmiotem umowy leasingu). W skład sumy opłat wchodzi opłata manipulacyjna, opłata wstępna, czynsz inicjalny, czynsz zerowy, bieżące opłaty leasingowe, cena wykupu (po zakończeniu umowy). Gdy finansujący (firma leasingowa) zawiera kolejną umowę dotyczą tego samego przedmiotu, suma opłat musi być w tym przypadku co najmniej równa jego wartości rynkowej z dnia zawarcia tej umowy.

Umowa leasingu finansowego musi również zawierać postanowienie dotyczące dokonywania odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie trwania umowy, do których zobowiązuje się korzystający.

Raty leasingowe i koszty uzyskania przychodów

 

W przypadku leasingu finansowego znaczące jest wyróżnienie dwóch części odnośnie płaconych rat, mianowicie części kapitałowej oraz części odsetkowej. Jest to istotne ze względu na aspekty podatkowe, gdyż każda z tych części wiąże się z innymi skutkami. Część kapitałowa jest spłatą wartości początkowej przedmiotu umowy. Co znaczące, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, nie stanowi ona kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy. Dla drugiej strony, finansującego, spłacane zobowiązanie nie stanowi zatem przychodu finansowego.

Odmiennie traktowana jest część odsetkowa raty leasingowej. Spłata tej części stanowi dla korzystającego KUP (w momencie zapłaty odsetek), natomiast dla finansującego jest to przychód.

Oprócz kwot związanych z częścią odsetkową raty, jako koszty korzystającego uznawane są także odpisy amortyzacyjne oraz wydatki na przedmiot umowy (o ile nie zwiększają jego wartości początkowej).

Jak amortyzować przedmiot leasingu?

Przedmiot leasingu podlega takim samym metodom amortyzacji jak inne środki trwałe będące w posiadaniu przedsiębiorcy. Możliwe jest zatem zastosowanie metody liniowej, degresywnej czy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Dla leasingu finansowego została wyróżniona dodatkowo szczególna metoda amortyzacji. Zgodnie z nią leasingobiorca może korzystać z metody liniowej, ustalając stawki proporcjonalnie do czasu trwania umowy, z możliwością stosowania współczynnika podwyższającego. Metodę szczególną można zastosować w przypadku przedmiotów, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • przedmiot umowy klasyfikowany jest do grupy 3-6 w Klasyfikacji Środków Trwałych (kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne),
  • umowa została zawarta na okres wynoszący co najmniej 60 miesięcy,
  • umowa zawiera postanowienie, że prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje korzystającemu.

Zakończenie umowy leasingu

 

Jednym z celów zawierania umowy leasingu, jest możliwość wykupienia przedmiotu po zakończonej umowie. Co ważne, w przypadku umowy leasingu finansowego nie obowiązują wymogi co do ceny takiej transakcji – przedmiot może zostać wykupiony nawet za 1 zł. Teoretycznie uznaje się, że w przypadku leasingu finansowego wraz z uregulowaniem ostatniej raty przedmiot staje się własnością właściciela. Zdarza się jednak, że korzystający z leasingu po zakończeniu umowy nie jest zainteresowany nabyciem danego przedmiotu. Finansujący może zatem sprzedać go osobie trzeciej (z uwzględnieniem ceny rynkowej) lub oddać do dalszego leasingu.

Zaletą zastosowania leasingu finansowego jest brak określonego minimalnego czasu trwania umowy (umowa może zostać zawarta nawet na miesiąc), a także brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej. Minusem jest jednak konieczność zapłacenia całkowitej kwoty VAT wraz z pierwszą ratą.