standard Pomoc de minimis zatwierdzona

Rada Ministrów zatwierdziła 4. listopada 2014 r. pakiet czterech rozporządzeń dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis na promowanie polskiego eksportu. Dokumenty określają szczegółowo warunki wsparcia na uzyskiwanie certyfikatów wyrobów, branżowych działań PR i projektów wydawniczych.

# 1

W dokumencie rozporządzenia pierwszego określono szczegółowe warunki wsparcia, które może zostać przeznaczone na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Pomoc będzie udzielana jako dotacja wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terytorium Polski i przeznaczona na pokrycie części kosztów wynikających z uzyskania certyfikatu, np. uzyskanie lub przedłużenie ważności certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów.

# 2

Rozporządzenie drugie dotyczy niektórych działań promocyjnych i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE, precyzując szczegółowe warunki udzielania wsparcia ze środków publicznych. Mogą się o nią ubiegać przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terenie Polski, aby pokryć koszty takich przedsięwzięć w kraju i za granicą.

# 3

Rozporządzenie trzecie obejmuje wsparcie finansowe branżowych projektów promocyjnych obejmujących eksport lub sprzedaż na rynku wspólnotowym. Ma dofinansować część kosztów promujących produkty i usługi, m.in. pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, konferencje, seminaria czy warsztaty. Pomoc będzie udzielana jako dotacja, a projekt promocyjny musi obejmować co najmniej dwie oddzielnie realizowane przez koordynatora projektu formy działań PR. Projekt może być realizowany w ramach jednej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez co najmniej 4 przedsiębiorców działających w Polsce.

# 4

Rozporządzenie czwarte ma wspomóc przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym UE. Dofinansowanie może być przeznaczone na wydawnictwa i materiały reklamowe o charakterze proeksportowym i zbiorowym. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są m.in.: zakup papieru, druk, skład, tłoczenie płyt, koszty tłumaczenia czy wysyłki wydawnictw do odbiorcy docelowego.

oprac. Amelia