standard Stopy procentowe jak na razie bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej po posiedzeniu, które odbyło się w dniach 6-7 maja 2014 roku postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dodatkowo w jej ocenie stopy nie powinny ulec zmianie przynajmniej do końca trzeciego kwartału 2014 roku – podtrzymane zostało stanowisko z poprzednich komunikatów Rady.

Ta decyzja nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie było zgodne z przewidywaniami wszystkich 22 ankietowanych przez PAP ekonomistów. Według zdecydowanej większości stabilizacja stóp potrwa z pewnością do końca bieżącego roku, natomiast zaostrzenie polityki pieniężnej może nastąpić dopiero na początku przyszłego roku. Swoją decyzję stabilizacji poziomu stóp Rada Polityki Pieniężnej argumentuje sprzyjaniem krajowemu rozwojowi gospodarczemu, stopniowym doprowadzeniem inflacji do jej celu (aktualny cel inflacyjny znajduje się na poziomie 2,5% +/- 1 punkt procentowy, z kolei wskaźnik ogólnego wzrostu cen w marcu tego roku wyniósł 0,7%) oraz zrównoważoną sytuacją na rynkach finansowych. Rada na najbliższe kwartały przewiduje kontynuację poprawy koniunktury, a także ograniczenie presji inflacyjnej. W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP zwróciła również uwagę na polepszenie się sytuacji na rynku pracy spowodowane ożywieniem gospodarczym. Łagodnemu spadkowi bezrobocia towarzyszy wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, nadal jednak stopa bezrobocia jest zbyt wysoka, aby znikło ograniczenie presji płacowej w gospodarce. Oznaki ożywienia gospodarczego w Polsce potwierdzają wskaźniki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, które wciąż rosły, jednak wolniej niż to oczekiwano, ale z kolei przyspieszył wzrost produkcji budowlano-montażowej.

Stopa referencyjna na poziomie 2,50%

 

Stopa referencyjna, inaczej nazywana repo lub inwestycyjną, podobnie jak pozostałe stopy procentowe, pozostaje na niezmiennym poziomie od 4 lipca 2013 roku. Określa ona najniższe możliwe oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych (rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych) oferowanych przez bank centralny bankom komercyjnym w ramach operacji otwartego rynku. Te operacje polegają, w zależności od ilości pieniądza na rynku, na kupnie lub sprzedaży przez Narodowy Bank Polski krótkoterminowych papierów wartościowych celem zagwarantowania albo przywrócenia równowagi na rynku finansowym. Tego rodzaju interwencje oddziałują również na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Stopa referencyjna jest istotnym czynnikiem wpływającym na stopę WIBOR (który z kolei jest podstawą oprocentowania kapitału obcego), procentowanie pożyczek, międzybankowych depozytów i kredytów dla klientów oraz na rentowność skarbowych papierów wartościowych.

Stopa lombardowa równa 4,00%

 

Najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez NBP bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych, czyli tzw. kredytów lombardowych określany jest przez stopę lombardową. Jej oprocentowanie jest największe wśród podstawowych stóp, tak więc razem ze stopą depozytową (która jest z reguły na najniższym pułapie) wyznaczają korytarz wahań stóp procentowych overnight na rynku międzybankowym – stopa lombardowa jest kosztem pozyskania pieniądza w Narodowym Banku Polskim.

Dla kredytobiorców jest to ważna informacja finansowa z powodu powiązania z ustawą antylichwiarską, której zadaniem jest ochrona klientów zaciągających kredyty w bankach komercyjnych przed wygórowanymi opłatami bankowymi oraz niesprawiedliwym oprocentowaniem. Zgodnie z zapisami ustawy, maksymalne oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Oznacza to, że w chwili obecnej bank komercyjny może oprocentować kredyt na co najwyżej 16%.

Stopa depozytowa

 

Stopa depozytowa wynosi obecnie 1,00%– jest to poziom najniższego możliwego oprocentowania na rynku. Według definicja stopa ta określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Ustalana jest od 1 grudnia 2001 roku, kiedy wprowadzono ją w celu ograniczenia wahań krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Ustanowiono ją wtedy na poziomie 7,5% i od tamtego momentu stopniowo maleje.

Stopa redyskontowa

 

Stopa redyskonta weksli tak jak pozostałe podstawowe stopy ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej pozostaje na stałym poziomie od lipca 2013 roku i wynosi 2,75%. Jest określeniem ceny, po jakiej NBP kupuje weksle od banków komercyjnych, które z kolei wcześniej nabyły te weksle od swoich klientów. W przypadku wzrostu tej stopy następuje ograniczenie podaży oferowanych przez bank handlowy weksli do redyskonta – zmniejszona jest kreacja pieniądza. Odwrotna sytuacja następuje w przypadku obniżki stopy. Charakteryzuje się jako najmniej płynna z czterech podstawowych stóp, dodatkowo z powodu znikomej popularności weksli w Polsce ma małe znaczenie dla polityki pieniężnej NBP. Poboczną funkcją stopy redyskontowej jest określenie przy jej pomocy wysokości spłacanych odsetek w kredycie studenckim.