standard Udział w targach – podatek u źródła

Podatnicy często biorą udział w targach reklamowych, w przypadku których płatność dokonywana jest na przez zagranicznego podmiotu. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy nabycie takich usług wiąże się obowiązkiem płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, ustala się podatek u źródła w wysokości 20 % przychodów, z tytułu uzyskanych na terytorium RP przez podatników o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu między innymi: świadczeń reklamowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, jeżeli przedsiębiorca wypłaca podmiotom zagranicznym należności wynikające z uczestnictwa w organizowanych przez te podmioty targach na terytorium państwa ich siedziby, nie istnieje obowiązek pobrania podatku u źródła. Zdaniem organów podatkowych tego rodzaju świadczenia ze strony kontrahentów nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, gdyż nie stanowią usługi reklamowej, jak również usługi do niej podobnej (tak interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2011 r., sygn. ITPB3/423-211a/11/AM ). Sama należność za udział w targach nie więc z się więc z żadnymi obowiązki płatnika podatku u źródła – w tym z żadnymi obowiązkami informacyjnymi.

Powyższy wniosek dotyczy jednak wyłącznie przypadków, w których dokonywania płatność ogranicza się jedynie do samego udziału w targach. W przypadku, gdy poza opłata za sam udział w targach dochodzi także do zapłaty wynagrodzenia za usługi reklamy, promocji bądź podobne – wiązać się to będzie obowiązkami płatnika podatku u źródła. W takim przypadku na gruncie ustawy o PDOF właściwe będzie pobranie podatku u źródła w wysokości 20 % przychodów z tytułu świadczenia usług o charakterze podobnym do usług reklamowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o PDOP, przepisy dotyczące obowiązku pobrania podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Opodatkowanie może być więc wyeliminowane albo ograniczone na podstawie regulacji właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie których to umów dane wynagrodzenie może być nieuznane za podlegające opodatkowaniu w Polsce albo zgodnie z którymi płatnik może zastosować niższą stawkę podatku w porównaniu do stawki krajowej (czyli 20 % ).

Ponieważ umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewidują opodatkowania usług niematerialnych tego rodzaju jak reklamowe czy promocyjne, należy stosować zasady opodatkowania określone w artykule dotyczącym zysków przedsiębiorstw – dla których przewidziane jest pełne z zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła. Warunkiem jego zastosowania jest jednak posiadanie aktualnego certyfikatu rezydencji – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP. Konieczne jest także ujęcie omawianej płatności w informacji IFT-2/2R lub IFT-1/1R.

Katarzyna Fryczka

ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego