standard Zakup towarów od podmiotu z kraju trzeciego

Polscy przedsiębiorcy mają coraz większe wymagania w zakresie nowych technologii, dlatego wielokrotnie robią zakupy „online” w zagranicznych sklepach. O ile konsekwencje takich zakupów dokonywanych w państwach Unii Europejskiej można przewidzieć, o tyle nabycie towarów na amerykańskim rynku może budzić wątpliwości, jeśli chodzi o dodatkowe obciążenia ceny.

Zakupy od podmiotów z krajów trzecich, np. na amerykańskich rynkach, wiążą się często nie tylko z posiadaniem towaru trudno dostępnego na rynku krajowym, ale również z korzyścią cenową. Warto mieć jednak na uwadze, że nie należy kierować się wyłącznie ceną netto. Należy sprawdzić, czy zakupiony towar nie zostanie obciążony VAT, cłem czy też akcyzą.

Podatnik VAT

Zakup towarów w USA rozpoznawany jest jako import, w związku z czym nie obowiązują ogólne zasady rozliczania VAT. Do dokonania rozliczenia zobowiązany jest podatnik, który dokonuje importu. Jest on również zobligowany do rozliczenia długu celnego (elementy te są ze sobą nierozerwalnie powiązane). Podatnikiem może być również podmiot, który:

– nie rozlicza cła, gdyż zakupiony towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone (w części lub w całości) lub też gdy zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

– uprawniony jest do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną. W rozumieniu tego zapisu podatnikami VAT mogą być również podmioty, na które zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Zgodnie z zasadą importu, zakupiony towar podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy, z zastosowaniem obowiązujących stawek krajowych.

Opłaty celne – kto je reguluje?

Opłata celna wynika z przemieszczania towaru przez granicę celną. Podstawą do obliczenia cła jest cena, którą nabywca musi zapłacić za dany towar, wraz z kosztami wysyłki, ubezpieczenia na drogę, pakowania towaru itd. Niektóre amerykańskie portale, wychodząc naprzeciw zagranicznym klientom, od razu podają cenę danego towaru wraz z VAT oraz z zaliczką na opłaty celne. Nadawca w tym przypadku reguluje należności, dzięki czemu kupujący nie musi wypełniać zgłoszeń celnych. Warto zatem prześledzić regulamin sklepu oraz umowę między sklepem a kupującym.

Dokumenty celne

Do otrzymanej paczki z towarem powinien zostać dołączony dokument SAD (Jednolity Dokument Administracyjny), który wyszczególnia opłaty celne. Pobrana wcześniej przez sprzedającego zaliczka może zostać zwrócona, w sytuacji, gdy urząd celny nie pobierze żadnych opłat.

Jeśli sprzedający nie reguluje opłat celnych, kupujący może skorzystać z usług wyspecjalizowanych agencji celnych. Istnieje również możliwość samodzielnego uregulowania cła. W takim przypadku należy posiadać następujące dokumenty:

– fakturę zakupu,

– zgłoszenie celne (na dokumencie SAD),

– dokument tranzytowy potwierdzający dotarcie towaru do kraju,

– dokument przewozowy CMR,

– inne dokumenty uzależnione od rodzaju danego towaru, np. specyfika, certyfikat jakości, pozwolenie na przywóz itd.

Ile wynosi stawka celna?

W celu sprawdzenia, czy dany towar objęty jest procedurą celną oraz sprawdzenia wysokości obowiązującej stawki, można posłużyć się specjalną stroną internetową o nazwie Zintegrowana Taryfa Celna Unii Europejskiej (TARIC). W niektórych przypadkach stawka celna wynosi 0%. Dotyczy to na ogół sprzętu elektronicznego (laptopy, telefony komórkowe).

Podatek od towarów i usług

Podstawą opodatkowania w przypadku importu jest wartość celna powiększona o należne cło.

Moment powstania obowiązku podatkowego jest związany z powstaniem długu celnego, czyli z przyjęciem zgłoszenia celnego. Od chwili powiadomienia przedsiębiorcy przez organ celny o należności podatkowej, ma on 10 dni na jej uregulowanie.

 Podatnik ma prawo odliczenia zapłaconego podatku. Możliwość ta przysługuje mu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał on dokument celny. Należy jednak pamiętać o dokumentach, na podstawie których można rozliczyć podatek. W przypadku elektronicznego zgłoszenia celnego, dokumentem tym jest PZC, czyli Poświadczone Zgłoszenie Celne. W sytuacji zgłoszenia w formie papierowej zastosowanie znajduje wcześniej wspomniany SAD.

Zwolnienia celne

Import związany jest z zasadą powszechności należności przywozowych, co oznacza, że każdorazowy przywóz towarów z kraju trzeciego skutkuje koniecznością uregulowania należności przywozowych. Przepisy prawa celnego zawierają jednak zwolnienia od tej zasady.

Zwolnione z należności celnych oraz podatku od towarów i usług są m.in. przedmioty znajdujące się w bagażu osobistym osób podróżujących, których ilość nie wskazuje na cel handlowy. Jednak i w tym przypadku wskazano na limity. W przypadku transportu lądowego wartość nabytych przedmiotów znajdujących się w bagażu osobistym nie może przekraczać równowartości 300 euro. W przypadku transportu lotniczego i morskiego limit ten jest nieco wyższy, gdyż stanowi równowartość 430 euro.

Zwolnienie z należności celnych dotyczy także towarów przesyłanych, o stosunkowo niskiej wartości. Rzeczywista wartość tych przesyłek musi być niższa niż równowartość 150 euro (bez uwzględnienia kosztów transportu). Zasada ta nie dotyczy jednak perfum, wód toaletowych, wyrobów alkoholowych, tytoniu.

Warto wskazać na jeszcze jedną sytuację, jaką obejmuje zwolnienie. Dotyczy ona transakcji zawieranych przez dwie strony nieprowadzące działalności gospodarczej, w których wysyłąne towary w ilościach niehandlowych o wartości niższej niż 45 euro również nie powodują  uiszczania należności celnych.

Jeśli chodzi o towary wysyłane z kraju trzeciego do Wspólnoty, z rozliczenia VAT zwalnia się przedmioty wysyłane, których łączna wartość nie przekracza równowartości 22 euro. Jeśli zarówno nabywcą jak i odbiorcą towarów jest osoba fizyczna, po spełnieniu określonych warunków tożsamych dla zwolnienia celnego, towary zostają zwolnione z VAT.

Warto również zapoznać się ze zwolnieniami celnymi wynikającymi z przeznaczenia przywożonych towarów, które dotyczą m.in. towarów przywożonych dla organizacji charytatywnych, czy też przyrządów i aparatury przeznaczonej do badań medycznych, diagnozowania i leczenia.

Niejednokrotnie może okazać się, że zakup, który początkowo uważany był za niecodzienną okazję cenową, po uwzględnieniu wszelkich obciążeń związanych z importem może okazać się nieopłacalny. Przed jego dokonaniem warto dowiedzieć się, czy zwolnienie z należności celnych będzie dotyczyło zamawianego towaru lub jak wysoka będzie stawka celna.