standard Zatory płatnicze wyjątkowo małe

W III kwartale co 4. polska firma nie miała żadnych problemów z otrzymaniem terminowej zapłaty za sprzedane towary bądź usługi. Rekordowo niski był też średni czas realizacji faktur – 3 miesiące i 15 dni. Tak dobrze w gospodarce nie było od początku 2009 roku, ale na tym obrazie pojawiają się już rysy – przedsiębiorcy obawiają się, że końcówka roku będzie gorsza. Takie są najważniejsze wnioski z najnowszego raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” opracowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Zatory płatnicze maleją od 1,5 roku. Ale tak dobrego klimatu dla płacenia w terminie nie było nawet w najlepszym dotychczas pod tym względem IV kwartale ubiegłego roku. Po raz pierwszy od początku 2009 roku aż 24,9% przedsiębiorstw nie miało żadnych kłopotów z terminowym otrzymaniem zapłaty, a u kolejnych 20,6% problem ten zmalał. Z kolei tylko 14,3% firm skarżyło się na powiększające się problemy z otrzymywaniem pieniędzy od swoich kontrahentów.

– Poziom zatorów płatniczych, czas oczekiwania na zapłatę i struktura przeterminowanych płatności mają istotny wpływ na poziom Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP). Im jest wyższy, tym mniejsze problemy z przepływem pieniędzy w gospodarce. Ale INP jest też mocno skorelowany z dynamiką wzrostu PKB. W III kwartale wskaźnik INP wzrósł z 88,9 do 90,4 punktu. To znaczy, że możemy się spodziewać podtrzymania wzrostu PKB do końca roku – wyjaśnia Adam Łącki, prezes zarządu KRD Biura Informacji Gospodarczej.

zatory-wykres

Choć zatory płatnicze maleją, to nie znaczy, że nie są dokuczliwe dla przedsiębiorców. Nadal ponad połowa, bo 52,2% firm wskazuje, że stanowią one mniejszą lub większą przeszkodę w ich rozwoju. Dwie najpoważniejsze bariery, to wstrzymywanie własnych płatności oraz ograniczanie inwestycji. Pierwsza bariera jest uciążliwa dla 32% firm, na tę drugą uskarża się 26% przedsiębiorców.

– To o 5% mniej, niż w II kwartale i 8% mniej, niż na początku bieżącego roku. Zmniejszenie się wpływu opóźnień w płatnościach jest powiązana ze skłonnością przedsiębiorców do inwestowania – już się przełożyła na wzrost inwestycji o 18% w II kwartale. Nie znamy jeszcze danych za III kwartał, ale wszystko wskazuje na to, że będą one także optymistycznie. Jeśli połączyć to z deklarowanym przez banki poluzowaniem polityki kredytowej dla MSP w ostatnich miesiącach roku, można spodziewać się dalszego wzrostu inwestycji, a to najlepszy dowód na rosnącą koniunkturę – mówi Łącki.

Redukcja zatorów płatniczych nie przebiega równomiernie. Najlepiej pod tym względem radzą sobie mikroprzedsiębiorstwa, najgorzej firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Z branż największa poprawa spływu należności nastąpiła w przemyśle i sektorze finansowym, najgorzej sytuacja kształtuje się w dotkniętym kryzysem z powodu sankcji rolnictwie oraz telekomunikacji.

Jednak nie wszystkie wyniki z październikowego badania dają tak optymistyczny obraz. Przedsiębiorcy, mimo tego, że deklarują także poprawę sytuacji finansowej na skutek zmniejszania się zatorów płatniczych, nie są już takimi optymistami, jeśli chodzi o ostatni kwartał 2014 roku. Tylko 5% z nich spodziewa się, że nadal nie będzie miało kłopotów z otrzymaniem zapłaty, natomiast aż 18,6% jest przekonanych, że problem ten będzie narastał.

Badanie było przeprowadzane w październiku, kiedy obserwowano trwający od września pesymizm respondentów. Jak przestrzega Adam Łącki, przedsiębiorcy nie są wolni od emocji i często, podobnie jak konsumenci, ulegają nastrojowi niepewności. – Zawsze podkreślam, że szczególnie w takiej sytuacji bardzo ważne jest staranne dobieranie sobie partnerów biznesowych i wcześniejsze weryfikowanie ich wiarygodności. Lepiej zawrzeć jedną umowę mniej, niż na niej stracić – zaleca prezes zarządu KRD Biura Informacji Gospodarczej.

Badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” zostało przeprowadzone w połowie października br. na próbie 1686 przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

oprac.: Jana