standard Jeszcze niższe opłaty interchange?

Od 01 lipca br. opłata interchange (należność za wykonywanie operacji kartami płatniczymi) w Polsce wynosi 0,5% (wcześniej ok. 1,3%). Obniżka, to wynik ustawowej regulacji. Obecnie trwa kampania na rzecz dalszej redukcji do poziomu rekomendowanego przez Komisję Europejską, tj. 0,2%-0,3%.

Jeśli faktycznie potwierdzą się informacje, ogłoszone na konferencji w Sejmie przez posła Wincentego Elsnera, kolejna obniżka przyczyni się do znacznego zwiększenia dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego i przełamania głównej bariery dla instalowania nowych terminali – bariery kosztowej. Nie można zapomnieć też o korzyściach dla całej polskiej gospodarki. Te będą również widoczne poprzez redukcję kosztów związanych z emisją i zarządzaniem pieniądzem gotówkowym, szacowanych według Roberta Łaniewskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, na 1 proc. PKB.

Obniżenie stawki, to także duża ulga dla sprzedawców i znaczący spadek kosztów, który w dłuższej perspektywie może przyczynić się do obniżenia cen w sklepach. Obecnie na rynku bankowym jest tak silna konkurencja, że zmiana stawki interchange nie powinna wpłynąć na koszty ponoszone przez klientów banków.

Nową inicjatywę ustawodawczą w zakresie dalszej redukcji opłaty interchange przygotowała ponadpartyjna grupa posłów, pod przewodnictwem Wincentego Elsnera oraz Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Inne istotne założenia proponowanych zmian, to m.in.:

  1. nałożenie obowiązku określania przez agenta rozliczeniowego w jego umowie z akceptantem wysokości i struktury pobieranych przez niego opłat (naruszenie przez agenta rozliczeniowego tego obowiązku stanowiłoby podstawę do zastosowania przez KNF środków administracyjnych);
  2. wprowadzenie definicji karty debetowej i karty kredytowej;
  3. dodanie przepisów zapobiegających dowolnej interpretacji okresu przejściowego (proponuje się 3. miesięczny okres dostosowawczy na przystosowanie do nowych przepisów ustawy umów i porozumień zawartych przed wejściem w życie ustawy).

Istotnym elementem zmian byłoby również wprowadzenie bardziej restrykcyjnych i efektywnych mechanizmów nadzoru:

  1. objęcie nadzorem podmiotowym i przedmiotowym przez NBP lub KNF „kartowych” systemów płatności prowadzonych przez organizacje kartowe działające na terytorium Polski;
  2. uregulowanie warunków, jakie powinien spełnić podmiot chcący utworzyć system płatności kartowych w Polsce;
  3. objęcie organizacji kartowych systemem sankcji za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Proponowany termin wejścia nowelizacji w życie, to 1. stycznia 2015 roku.

oprac.: redakcja