standard Mały biznes do konsultacji społecznych

Do 15 grudnia będą trwały konsultacje publiczne, które ogłosiła Komisja Europejska przy okazji prac nad założeniami do programu Small Business Act 2015 – 2020. Propozycje zgłoszone w ramach konsultacji KE zamierza wziąć pod uwagę formułując nowe priorytety dla małego i średniego biznesu, które mają ułatwić mu optymalne funkcjonowanie i rozwój.

Małe i średnie przedsiębiorstwa od lat stanowią siłę napędową polskiej gospodarki. Ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw aktywnych pozostaje niezmienny od lat i wynosi 99,8%. Podobnie rzecz wygląda w innych krajach europejskich, dlatego zapewnienie drobny przedsiębiorcom optymalnych możliwości funkcjonowania i rozwoju jest jednym z priorytetów polskiej i unijnej polityki gospodarczej.

Głównym dokumentem strategicznym na poziomie UE jak i w Polsce, który określa ramy dla polityki wobec MŚP jest Komunikat „Think Small First. A Small Business Act for Europe” COM(2008) 394. Jest on propozycją spójnej strategii wobec small business, ujętą w postulaty konkretnych działań realizowanych na poziomie wspólnotowym i w poszczególnych krajach członkowskich. Po pięciu latach wdrażania SBA, nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i zastanowić się co dalej. W tym celu Komisja opracowała dokument konsultacyjny, który zawiera dotychczasowe inicjatywy jak również nowe propozycje w zakresie dalszego rozwoju polityki na rzecz MŚP. Poprzez konsultacje, KE chce zebrać uwagi i opinie na temat swoich propozycji i efektów dotychczasowych działań i odpowiednio skorygować kierunki wsparcia.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm

oprac.: red.