standard Ożywienie pod koniec roku

Eksperci EY i Oxford Economics obniżyli prognozę średniorocznego wzrostu PKB dla strefy euro w 2014 roku do 0,9% z 1,1%. Zdaniem specjalistów ożywienie w Eurolandzie może nastąpić dopiero pod koniec bieżącego roku.

Główną siłą napędową 18 gospodarek mogą być inwestycje, a także rosnący popyt wewnętrzny. W przyszłym roku wzrost gospodarczy może wynieść 1,5% r/r, a w 2016 roku 1,7% r/r. W latach 1997 – 2007 roczna dynamika PKB wynosiła przeciętnie 2,3% r/r.

Pozytywnym sygnałem do ożywienia jest spadek bezrobocia. Pod koniec lipca bieżącego roku liczba osób bezrobotnych w strefie euro zmniejszyła się o 725 tys. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dodatkowo, do końca 2016 roku stopa bezrobocia może spaść z dotychczasowych 11,4% do 10,9%

Eksport netto to kolejny czynnik, który może wpłynąć na ożywienie w krajach Eurolandu. Zgodnie z prognozami EY i Oxford Economics, sprzedaż zagraniczna ze strefy euro wzrośnie o ok. 3% osiągając w 2016 roku 4,3%. W kolejnych latach coraz większą rolę we wzroście PKB będzie odgrywał popyt wewnętrzny.

Jednak wśród krajów objętych strefą euro powrót na ścieżkę wzrostu jest nadal nierównomierny. Ambitne reformy rynku pracy i znaczne cięcia kosztów zatrudnienia w Portugalii, Irlandii i Hiszpanii wpłynęły na poprawę konkurencyjności tych gospodarek i zwiększenie dynamiki eksportu. Natomiast w Niemczech czy Hiszpanii w 2014 roku wzrost inwestycji może wynieść odpowiednio 2,5% i 1,1%. We Francji i Włoszech firmy nadal ograniczają swoje wydatki. Z kolei tegoroczny wzrost gospodarczy w Hiszpanii może wynieść 1,3%, w Niemczech 1,5%, a w Irlandii nawet 2,8%. Najmniej odporne na szoki wewnętrzne i zewnętrzne pozostaną Grecja, Cypr, Finlandia i Włochy.

Jak podkreślają eksperci, konflikt na Wschodzie Europy może mieć wpływ na gospodarki krajów bałtyckich silnie uzależnionych od eksportu, ale też na Cypr, gdzie w zeszłym roku ¼ turystów stanowili Rosjanie.

oprac.: redakcja

źródło: PAIIZ