standard PKB w IV kwartale 2014 roku

GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w IV kwartale 2014 r. był wyższy o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). Przyspieszył eksport i import. W ocenie ekspertów Ministerstwa Gospodarki w kolejnych kwartałach wzrost powinien pozostać zrównoważony i przekroczyć 3%.

 

W czwartym kwartale 2014 r. przyspieszyło roczne tempo wzrostu większości agregatów popytowych. Wzrost miał zrównoważony charakter i był oparty na stabilnie rosnącej konsumpcji, wysokiej dynamice inwestycji (9,5 proc.) oraz na eksporcie. Wartość dodana rosła we wszystkich sektorach. Potwierdza to analiza danych uwzględniających zjawiska o charakterze sezonowym – tu spowolnienie odnotowano jedynie w przypadku sektora transportu. Dobre perspektywy wzrostu potwierdzają także czynniki zewnętrzne, chociaż wciąż istnieją obszary ryzyka, które mogą zmaterializować się w najbliższej przyszłości. Poprawa sytuacji w gospodarce europejskiej, wspierana przez działania Europejskiego Banku Centralnego wpływa na dobre nastroje konsumentów i inwestorów. Jednak znacząca niepewność związana z rozwojem sytuacji politycznej w Unii Europejskiej oraz na Wschodzie, może decydować o działaniach podmiotów gospodarczych.

 

Anna G. na podst. GUS