standard Rok 2014 i styczeń 2015 w gospodarce

W styczniu 2015 r. odnotowano dobre wyniki w większości obszarów gospodarki. Nastąpił wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. Zwiększyło się również przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a liczba bezrobotnych była mniejsza, niż przed rokiem.

 

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w sektorze przedsiębiorstw odnotowano: wzrost produkcji sprzedanej przemysłu – o 1,7 proc. (wobec 4,2 proc. przed rokiem). Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego pozostała na tym samym poziomie co przed rokiem, przy większym o 1,7 proc. przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – o 2,8 proc.

 

Nastąpił wzrost sprzedaży w przedsiębiorstwach produkujących głównie dobra inwestycyjne – o 8,7 proc. (wobec 7,7 proc. przed rokiem), konsumpcyjne trwałe – o 5,2 proc. (wobec 9,1 proc.), zaopatrzeniowe – o 3,3 proc. (wobec 6,4 proc.), konsumpcyjne nietrwałe – o 0,1 proc. (wobec 2,9 proc.), przy jednoczesnym spadku sprzedaży w przedsiębiorstwach produkujących głównie dobra związane z energią – o 6,1 proc. (wobec 0,2 proc.).

 

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej – o 1,3 proc. (wobec spadku o 3,9 proc. przed rokiem); wzrost sprzedaży detalicznej – o 3,3 proc. (wobec 4,8 proc. przed rokiem); wzrost przeciętnego zatrudnienia – o 1,2 proc. (przed rokiem dynamika ukształtowała się na poziomie 100,0 proc.);

 

W całym 2014 r. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 3,3 proc. W samym grudniu 2014 r. wyniósł on 8,1 proc. W przetwórstwie przemysłowym w 2014 r. wzrost był wyższy, niż w całym sektorze i wyniósł 4,6 proc. w skali roku. W 2014 r. wzrost produkcji sprzedanej, w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu. Największe przyspieszenie nastąpiło w działach obejmujących produkcję mebli (o 15,6 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,0 proc.), maszyn i urządzeń (o 9,5 proc.) oraz wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (o 8,3 proc.).

 

Według wstępnych danych GUS w 2014 r. eksport wzrósł o 5,2 proc., osiągając wartość 163,1 mld euro. W tym samym okresie import wzrósł o 5,5 proc. do poziomu 165,6 mld euro. W rezultacie, saldo handlowe wyniosło blisko 62,5 mld euro wobec 62,0 mld euro w analogicznym okresie 2013 r. Największy udział w polskim eksporcie posiadały: Niemcy (26,1 proc.), Wlk. Brytania (6,4 proc.) oraz Republika Czeska (6,3 proc.), a po stronie importu: Niemcy (22,0 proc.), Chiny (10,5 proc.) oraz Rosja (10,5 proc.).

 

red. za: Ministerstwo Gospodarki