standard Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji

9 października 2014 Rada UE opublikowała dokument „Wytyczne w zakresie negocjacji dotyczących Transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki”. Tym samym je upubliczniła.

Negocjacje o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską „Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP) rozpoczęły się 17 czerwca 2013 r.

Rozmowy i prace nad TTIP objęły takie tematy, jak m.in. dostęp do rynku, zamówienia publiczne, inwestycje, usługi, tekstylia, reguły pochodzenia, energetyka i surowce, regulacje sanitarne i fitosanitarne, e-gospodarka.

Głównym celem TTIP jest przede wszystkim dalsza liberalizacja dostępu do rynków wewnętrznych, niwelowanie barier inwestycyjnych poprzez lepsze regulacje, eliminacja ceł we wzajemnym handlu oraz niwelowanie kosztownych barier pozataryfowych. Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską dąży również do obniżenia kosztów różnic w przepisach i standardach poprzez promowanie większej zgodności, przejrzystości i współpracy, przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ma też promować globalną konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, a także dbać o poprawę dostępu do rynku usług.

Podstawowe korzyści płynące z podpisania i wdrożenia TTIP, to – zgodnie z szacunkami KE – m.in.: powstanie dodatkowych 2,5 mln miejsc pracy, efekty gospodarcze dla całej UE w wysokości 119 mld euro rocznie oraz 95 mld euro dla USA. Umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym ma także zapewnić wzrost handlu dwustronnego oraz zagwarantować otwarcie rynku amerykańskiego na małą i średnią przedsiębiorczość. Przeprowadzone analizy potwierdzają, że umowa z USA pobudzi rozwój gospodarek po obu stronach Atlantyku.

Porozumienie o wolnym handlu z USA niesie wiele korzyści również dla Polski. Wśród krajów pozaunijnych, USA są trzecim rynkiem zbytu polskich towarów oraz zajmują trzecią pozycję pod względem importu do Polski. Zawarcie TTIP wpłynie na zwiększenie handlu i inwestycji między Polską i Stanami Zjednoczonymi, a także wzmocni konkurencyjność naszego kraju na globalnym rynku. Szansa rozwoju dla Polski dotyczy głównie sektora lotniczego, telekomunikacyjnego oraz produkcji maszyn przemysłowych i urządzeń medycznych.

oprac.: redakcja

źródło: MG