standard Plany Ministerstwa Finansów dotyczące rozwoju elektronicznych form kontaktu z podatnikiem

Ministerstwo finansów w ramach realizacji rekomendacji Rady Ecofin dla Polski z grudnia 2013 roku planuje wprowadzić szereg zmian w przepisach podatkowych mających na celu poprawę ich przestrzegania, zwiększenie efektywności administracji fiskalnej i ściągalności podatków. Jednym z wyznaczonych zadań jest upowszechnienie elektronicznych form kontaktu z podatnikami oraz wprowadzenie uproszczeń w zakresie rejestracji i ewidencji podatników.

Głównym celem przyświecającym planowanym zmianom jest podniesienie tzw. tax compliance, czyli poziomu wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników, uzależnionego m.in. od poziomu skomplikowania przepisów, czy stopnia trudności w płatności danin w odpowiednim terminie. Szereg zmian w procedurze podatkowej wpływających bezpośrednio na skuteczność ściągania podatków jest w tej chwili w trakcie realizacji. Planowane zmiany, takie jak np. wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti-Avoidance Rule) oraz upowszechnienie korzystania z elektronicznych form komunikacji z urzędem i jednoczesna rezygnacja z nieefektywnych rozwiązań związanych z procedurą poboru podatku powinny, według szacunków Ministerstwa Finansów, przynieść wymierne skutki finansowe w postaci zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji podatkowej i równocześnie zwiększenia dochodów budżetowych, których źródłem są podatki.

Na dzień dzisiejszy w zdecydowanej większości przypadków kontakt pomiędzy administracją podatkową a podatnikiem odbywa się za pomocą środków tradycyjnych, czyli na papierze. Konsekwencją tego są wysokie koszty obsługi, pracochłonność i czasochłonność wymiany informacji pomiędzy podmiotami. Kontakt w formie elektronicznej jest znikomy i co gorsza występuje jednokierunkowo, tzn. od podatnika do organu administracji podatkowej. Obecnie działający system komunikacji nie ma możliwości udostępnienia podatnikowi drogą elektroniczną informacji o stanie i historii wykonania zobowiązania podatkowego, stanie sprawy, której jest stroną, ani innych informacji osobistych lub zindywidualizowanych. Poprawa relacji z płatnikami podatków jest jednym z celów programu e-Podatki, w ramach którego wypełniany jest proces zwiększania stopnia dobrowolności wypełniania obowiązków fiskalnych.

Proponowane zmiany mające na celu rozwój elektronicznych form kontaktu

 

W ramach modernizacji administracji podatkowej i upowszechnienia elektronicznych form kontaktu Ministerstwo Finansów planuje utworzyć Portal Podatkowy. Jego głównym zadaniem będzie udostępniane aktualnych informacji podatkowych, powiadamianie o zmianach w przepisach, przekazywanie obowiązujących wykładni przepisów i innych informacji o charakterze ogólnym oraz informacji dedykowanej konkretnemu podatnikowi. Portal zostanie podzielony na dwa bloki: ogólnodostępny (bez konieczności uwierzytelnienia) oraz zindywidualizowany, dostępny po zalogowaniu się do Konta Podatnika. Takie konto umożliwi skorzystanie z następujących usług:

  • Udostępnianie informacji ułatwiających prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.
  • Dostęp do aktualnej informacji o rozliczeniach i prowadzonych sprawach podatkowych.
  • Wstępnie wypełniane zeznania roczne (PIT 37).

Ponadto przewidziane są pewne uproszczenia przy rejestracji i ewidencji podatników. Planuje się automatyzację nadawania Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz numeru identyfikacyjnego REGON podmiot wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane na temat podatnika będą przekazywane bezpośrednio z bazy danych KRS. Ograniczeniu ulegnie liczba procedur dla podmiotów, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Obecnie wymagane jest wypełnienie czterech procedur – zgłoszenie do KRS, GUS, Urzędu Skarbowego i ZUS, a po zmianach liczba ta spadnie do dwóch – zgłoszenie do KRS i zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego. Czas nadawania identyfikatora podatkowego (NIP) dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą zostanie skrócony do jednego dnia, a dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zlikwidowany zostanie obowiązek ewidencyjny – zgłoszenie ewidencyjne będzie zastąpione informacjami z rejestru PESEL.

            Ważne terminy

  • 11 maja 2014 – wejście w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
  • 1 lipca 2014 –uruchomienie Portalu Podatkowego w zakresie obsługi podatków: od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej,
  • 1 października 2014 – automatyczne nadawanie podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP,
  • 31 marca 2015 – uruchomienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań rocznych (PFR – pre-filled tax return).