standard Platforma POLFISC i System ZISAR – nowe narzędzia walki z oszustwami podatkowymi

ZISAR, czyli Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem oraz platforma POLFISC to dwa nowe narzędzia, dzięki którym organy administracji fiskalnej mają w bardziej efektywny sposób walczyć z oszustwami podatkowymi. Uruchomienie systemów planowane jest jeszcze na ten rok.

Oprócz głównego celu, czyli wzrostu efektywności rozpoznawania i eliminacji oszustw podatkowych, wprowadzenie systemu ZISAR i platformy POLFISC ma służyć ochronie interesów finansowych kraju i Unii Europejskiej, doprowadzić do poprawy efektywności kontroli oraz szybkości reakcji organów kontrolnych oraz w pośredni sposób zmniejszyć obciążenia organów administracji podatkowej względem uczciwych podatników.

Platforma POLFISC

 

POLFISC będzie centralną, jednolitą bazą podmiotów podejrzewanych o dokonywanie oszustw podatkowych. Platforma jest do pewnego stopnia wzorowana na europejskim systemie wymiany informacji między administracjami podatkowymi – EUROFISC. Jej działanie oparte będzie na funkcjonującej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu platformie serwerowej dynamicznych stron internetowych LAMP. Według zapewnień Ministerstwa Finansów będzie to gwarantem sprawnej komunikacji sieciowej między serwerem a użytkownikami, umożliwi także generowanie wyników zapytań z poziomu wyszukiwania danych w bazie danych oraz sterowanie przetwarzaniem danych w zależności od wysyłanych przez interfejs żądań dostępu do danych. Wprowadzenie POLFISC pozwoli na skrócenie czasu analiz przez wykorzystanie elektronicznych narzędzi analitycznych i przyspieszy identyfikację podmiotów podejrzewanych o oszustwa na tle fiskalnym. Osoby podejrzane będą ujawniane jeszcze w momencie aktywności finansowej, efektem czego będzie skuteczne zabezpieczenie środków finansowych. W ramach funkcjonowania platformy stworzony zostanie system wymiany informacji, pozwalający na optymalny podział postępowań kontrolnych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i fizycznych urzędów.

Wprowadzenie platformy POLFISC udostępni następujące możliwości:

  • szybka identyfikacja oszustwa podatkowego i jego lokalizacja w łańcuchu podmiotów,
  • identyfikacja branż pokrzywdzonych przez oszustwa podatkowe,
  • identyfikacja i monitorowanie kontrahentów unijnych dokonujących dostaw do znikających podatników.

Organem odpowiedzialnym za przygotowanie i wprowadzenie platformy jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem

 

Za wprowadzeniem systemu ZISAR stoi kilka przyczyn, m.in. wymóg Unii Europejskiej wynikający z inicjatywy e-customs, potrzeba ułatwienia warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez szybszą i efektywniejszą obsługę przedsiębiorców i zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych oraz sprawniejsza wymiana informacji z innymi administracjami celnymi, Komisją Europejską oraz instytucjami współpracującymi.

ZISAR jest tworzony w ramach Projektu „Program e-Cło”. Po okresie analiz założeń i koncepcji budowy systemu oraz stworzeniu odpowiedniej dokumentacji 29 marca 2014 roku w siedzibie zielonogórskiego Urzędu Celnego podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie rozwój i wsparcie utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem. Zgodnie z umową wykonawca projektu zobowiązał się do stworzenia systemu informatycznego w ciągu dziewięciu miesięcy. Budowa systemu została podzielona na trzy etapy, z czego ostatni to wdrożenie ogólnopolskie, które nastąpi po kolejnych czterech miesiącach, a więc w okresie trzynastu miesięcy od momentu podpisania umowy.

Wprowadzenie systemu ZASIR umożliwi usprawnienie procedur celnych poprzez wykorzystanie mechanizmów analizy ryzyka, zmniejszenie intensywności kontroli zgłoszeń oraz zwiększenie efektywności kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Zakres działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem obejmie takie procesy biznesowe, jak: ocena informacji – selekcja informacji mającej znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz określenie sposobu wykorzystania informacji i określenia jej adresatów, prowadzenie analiz – identyfikacja i ocena ryzyka oraz określenie metod reakcji na ryzyko oraz zarządzanie ryzykiem, realizacja kontroli i rejestrowanie jej wyników.

System ZISAR podzielony zostanie na cztery komponenty: ZISAR Analiza, ZISAR Statystyka, ZISAR Operacyjny i ZISAR Kontrola. Pierwszy z modułów odpowiadać będzie m.in. za rejestrację informacji niestrukturalnych, zarządzanie profilami (opisami ryzyka) i modyfikację parametrów, budowę i publikację scenariuszy użycia modeli analitycznych, czy archiwizację przebiegu przetwarzania informacji. Będzie stanowił wsparcie dla analityka i procesów analizy.

Działalność ZISAR Statystyka umożliwi dostęp do odpowiednich narzędzi statystycznych oraz pozwoli na modelowanie na dużych wolumenach danych. W ramach komponentu ZISAR Operacyjny dostępna będzie usługa automatycznej analizy ryzyka dla systemów operacyjnych Służby Celnej. Ponadto obsługiwane będą dokumenty i komunikaty z zakresu transakcji z SC, a także przekazywane komunikaty ukierunkowania kontroli oraz parametry monitorowania obszarów i profili ryzyka. Badaniu ulegnie również skuteczność zastosowanych algorytmów oceny informacji. Do zadań ostatniego z komponentów, ZISAR Kontrola, należeć będzie budowa zleceń kontroli w oparciu o zgłoszone parametry, przypisanie zleceń do zespołów kontrolnych oraz rejestracja wyników przeprowadzonych działań kontroli.