standard Mierzenie efektywności pracowników

Efektywność i jakość pracy można zmierzyć. Technologia w służbie zarządzania kapitałem ludzkim pozwala miarodajnie ocenić pracę zatrudnionych i stosownie nimi kierować.

 W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o tym, że źródłem przewagi konkurencyjnej nie jest już technologia – dość powszechna i ogólnie dostępna, ale ludzie i ich potencjał. Dlatego coraz większe zainteresowanie budzi skuteczne zarządzanie efektywnością pracowników.

Efektywność pracowników jest nierozerwalnie związana z celami. Z punktu widzenia pracodawców, zarządów, właścicieli – celem pracowników jest przynoszenie zysków firmie. Jednak patrząc ze strony pracownika – celem wykonywanej pracy jest nie tylko zarabianie pieniędzy. Można wymienić wiele innych czynników, które sprawiają, że ludzie podejmują pracę zarobkową, a które istotnie wpływają na ich efektywność. Są to np.: atmosfera pracy, rozwój kariery zawodowej, szkolenia, kontakty towarzyskie i wiele innych.

Z jednej strony zarządy firm chcą precyzyjnie wiedzieć, co i w jakim stopniu motywuje pracowników do efektywniejszej pracy, z drugiej, czy szczegółowe cele postawione przed nimi są właściwie dobrane.

Większość czynników związanych z efektywnością można dziś precyzyjnie mierzyć.

Ocena efektywności w praktyce wymaga uwzględnienia szeregu warunków dodatkowych (np. stopnia skomplikowania zadania, poziomu wpływu osoby ocenianej na osiągnięty rezultat, doświadczenia w realizacji zadania).

Kryterium oceny skuteczności działań podejmowanych na danym stanowisku są kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – Key Performance Indicators). Pozwalają one określić stopień, w jakim osoba zatrudniona na stanowisku realizuje poszczególne zadania i postawione przez nią cele. Do oceny efektywności stosuje się analizę wskaźnikową.

W wyborze KPI, analizach wskaźnikowych, właściwym doborze celów i ich mierzeniu, pomagają specjalnie dedykowane do tych zadań systemy informatyczne, które dostarczane są z, niezbędnym w tym obszarze, wyspecjalizowanym konsultingiem, czyli m.in. z: warsztatami identyfikacji miar efektywności, nauką interpretacji, benchmarkami i rekomendacjami działań.

Do narzędzi wspierających menedżerów w mierzeniu efektywności pracowników należą:

  • Reporting as a Service (RaaS) – to usługa polegająca na przetworzeniu niesformatowanych danych, dostarczonych przez firmę, na dane w postaci wskaźników efektywności, raportów, wykresów, kokpitów menedżerskich oraz innych kokpitów specyficznych dla firmy. W przypadku przygotowywania bardziej złożonych danych nie są tworzone jedynie wskaźniki efektywności, ale wizualizowane również wzajemne zależności. Wymagania w zakresie raportów są udostępniane w zdefiniowanych odstępach czasu, za pomocą bezpośredniego dostępu poprzez przeglądarkę do systemów RaaS.
  • SuccessFactors BizX – rozwiązanie to buduje funkcjonalne połączenia pomiędzy strategią HR i strategią biznesową przedsiębiorstwa. Dzięki pełnemu wglądowi w strukturę personelu, jego potencjał oraz rezultaty SF BizX pozwala osiągać prawdziwe cele biznesowe. Dzieje się tak poprzez zapewnienie dopasowania do potrzeb organizacyjnych, optymalizację ludzkiej wydajności i budowanie przewag konkurencyjnych.
  • tHRive – to rozwiązanie doskonale wspomagające kontroling personalny. Efektywność pracowników analizuje moduł „zarządzania wydajnością i celami”. To rozwiązanie obejmuje kompleksowe, gotowe do użytku przykładowe procesy dotyczące rocznych ocen wyników pracy z uwzględnieniem: informacji zwrotnej 360 stopni, kalibrowanej oceny punktowej, zarządzania celami (MBO), ocen umiejętności i głównej wartości, ocen talentów i rozwoju, integracji z funkcjonalnością przepływu pracy (workflow) i pocztą elektroniczną.

Powyższe rozwiązania mogą wydajnie pomóc każdemu menedżerowi, który chce mieć realny wpływ na efektywność pracy swoich podwładnych. Są to narzędzia pozwalające mu określić i zmierzyć wydajność poszczególnych pracowników, a poprzez właściwe zarządzanie zwiększać efektywność ich pracy. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenia profesjonalnej analizy działań na poszczególnych stanowiskach, a także określenie roli poszczególnych pracowników w realizacji celu biznesowego firmy oraz oczekiwanych rezultatów pracy poszczególnych ludzi oraz działów. Dla zarządów ważna będzie też dokładna analiza wszelkich barier, które utrudniają pracownikom uzyskiwanie i przekraczanie zakładanego poziomu wydajności oraz możliwość ustalenia standardów i przypisania mierników sukcesu. Narzędzia te dają także możliwość weryfikacji oceny efektów podejmowanych działań.

Zarządzanie efektywnością pracowników, wspierane przed profesjonalne narzędzia informatyczne, przynosi firmom wymierne korzyści. Poza oczekiwanym wzrostem przychodów firmy, wzrasta także satysfakcja ludzi, co nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Katarzyna Pisańska
dyr zarządzający ROC Polska