standard Ocena efektywności pracy, jako narzędzie optymalizacji zatrudnienia w sektorze publicznym

Artykuł został przygotowany w oparciu o liczne projekty doradcze, przeprowadzone przez firmę W&BS dla instytucji publicznych i komercyjnych.

Do niedawna usługi audytu organizacyjnego i personalnego uważane były za narzędzia poprawy efektywności zarządzania jedynie w sferze biznesu. Jednak w ciągu kilku ostatnich lat obserwowany jest znaczny wzrost zainteresowania usługami audytowymi wśród urzędów miast i gmin, urzędów marszałkowskich oraz innych organizacji publicznych. Instytucje coraz chętniej kwestię optymalizacji zatrudnienia zlecają firmom zewnętrznym, profesjonalnie zajmującym się badaniem kompetencji zawodowych pracowników, analizą struktury zatrudnienia itp.

Według statystyk problem nadmiernego zatrudnienia w instytucjach publicznych może dotyczyć od 5 do 25 % kadry pracowniczej, przy około 10% w sektorze prywatnym. W  procesie korygowania tego zjawiska poprzez decyzje kadrowe, okresowa ocena pracownicza może okazać się narzędziem niewystarczającym, aby móc skutecznie  ocenić potencjał podwładnych. Działania mające na celu wzrost efektywności pracy wymagają doświadczenia, znajomości specyfiki funkcjonowania urzędów oraz umiejętności określenia kluczowych kompetencji, niezbędnych w pracy w tego typu instytucjach.

Procesowi weryfikacji może podlegać cześć placówki bądź jej całość. Tego typu  projekty przyjmują zwykle postać audytu organizacyjnego lub personalnego, obejmującego kompleksowe badanie różnych obszarów działalności organizacji. Ocena efektywności ukierunkowana jest na identyfikację słabych stron oraz rekomendację działań optymalizacyjnych. Naniesienie korekt na proces zarządzania, wymaga wcześniejszego zdiagnozowania sytuacji obecnej, a następnie dobrania odpowiednich narzędzi zarządczych.

Istnieją różne metody weryfikacji kadry mające na celu dopasowanie profilu osobowego pracownika do zajmowanego przez niego stanowiska. Firma W&BS przeprowadza m. in. audyt personalny, którego wyniki są źródłem informacji o kadrze pracowniczej. Informacje te mogą dotyczyć mocnych i słabych stron osób zatrudnionych, kompetencji pracowników, ocen efektywności wykonywanych zadań oraz  ocen zachowań pracownika w  określonych sytuacjach. Wyniki audytu pozwalają na podejmowanie decyzji kadrowych związanych
z możliwością awansowania pracownika, wysłania na szkolenie, poszerzenia lub zmniejszenia zakresu obowiązków, udzielenia upomnienia / nagany, przeniesienia na inne stanowisko czy też uzasadnionej redukcji zatrudnienia itp.

Podejmując decyzję o przeprowadzeniu audytu organizacyjnego lub personalnego warto uwzględnić fakt, iż jest to jedno ze skuteczniejszych narzędzi, pozwalających na diagnozę dysfunkcji urzędu.  Sam koszt usługi zwraca się średnio po 3,5 miesiącach od zastosowania kluczowych rekomendacji zawartych w raporcie audytowym. Wyniki raportu są prezentowane w sposób przejrzysty, tak aby informować o zidentyfikowanych problemach oraz przedstawić organizacji propozycję rozwiązań, umożliwiających zwiększenie wydajności pracy oraz optymalizację kosztów działalności. Wszystkie narzędzia związane
z zarządzaniem personelem powinny być spójne oraz dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnej organizacji. Wieloletnie doświadczenie W&BS w realizacji tego typu projektów pozwala nam zaproponować sprawdzone i skuteczne rozwiązania.

Artykuł przygotowany przez

Zespół W&BS Doradztwo Personalne