standard Otyłość – nowa niepełnosprawność

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż otyłość może stanowić „niepełnosprawność” w rozumieniu dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia, jeżeli w określonych warunkach utrudnia osobie pełen i skuteczny udział w życiu zawodowym, na równi z innymi pracownikami.

Wyrok Trybunału może nieść za sobą istotne konsekwencje dla pracodawców i pracowników, ponieważ jest wiążący dla wszystkich państw członkowskich. Rozpoznając spory o dyskryminację osób otyłych, sądy krajowe będą więc musiały wziąć pod uwagę treść tego wyroku. W przypadku uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na gruncie prawa polskiego, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje m.in. prawo  do dodatkowej 15-minutowej przerwy, gdy pracownik pracuje powyżej 6 godzin dziennie, a przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, także do dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego.

Pracodawcy będą też musieli spełnić potrzeby i uwzględnić uprawnienia osób otyłych, które zostaną uznane za niepełnosprawne. Może więc pojawić się konieczność dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób otyłych, a w konsekwencji do np. zakupu nowych mebli czy zmiany ciągów komunikacyjnych, co podniesie koszty pracy. Z punktu widzenia pracowników będzie to niosło ryzyko większych trudności w znalezieniu pracy, gdyż wielu pracodawców (85% małych firm) nie stać na dodatkowe wydatki. Dodatkowy system ochrony i uprawnień może skutkować tym samym problemem, jaki mają osoby w wieku przedemerytalnym, gdy przechodzą w okres ochronny.

Oprac. Redakcja