standard Perspektywy zatrudnienia w I kwartale 2015

Pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +5%. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na zbliżonym poziomie, a w ujęciu rocznym spada o 3 punkty procentowe – wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 9% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% zamierza redukować etaty, a 79% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Sytuacja na rynku pracy jest stosunkowo stabilna i cały czas zmienia się na rzecz kandydata, – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Na większą dynamikę poprawy będziemy musieli jednak poczekać. Na początku nowego roku możemy spodziewać się zmniejszenia liczby ofert pracy z racji zakończenia prac sezonowych związanych z okresem świątecznym. Spowolni to tempo poprawy, choć nie wpłynie na ogólny kształt rynku pracy, którego kondycję możemy ocenić jako umiarkowanie optymistyczną. Obserwujemy rosnący cały czas niedobór talentów, który w ciągu kolejnych miesięcy wpłynie na dalszy bieg sytuacji. Efektem jest coraz częstsze sięganie przez pracodawców po wsparcie firm doradztwa personalnego, ale również powolna zmiana podejścia do rekrutacji. Z jednej strony pracodawcy nadal przykładają dużą rolę do posiadania przez kandydatów konkretnych kompetencji, przekładając to na wzrost efektywności a co za tym idzie konkurencyjności ich firm. Z drugiej, postawieni w sytuacji kiedy o kandydata jest coraz trudniej, będą zmuszeni chętniej inwestować w osoby, nie do końca spełniające ich wszystkie oczekiwania, ale dysponujące zaangażowaniem w pracę i potencjałem do rozwoju – dodaje Iwona Janas.

W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach[1] prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora produkcja przemysłowa, który uzyskał wynik +12%. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż: handel detaliczny i hurtowy +9%, budownictwo +8%, restauracje i hotele oraz transport-logistyka-komunikacja – po +7% dla obu. Umiarkowanie pozytywny trend widać również w sektorach finanse-ubezpieczenia-nieruchomości-usługi, a także instytucje sektora publicznego, dla których prognozy wyniosły odpowiednio +5% i +3%. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora energetyka-gazownictwo-wodociągi -4%, zaś prognozy netto zatrudnienia dla branż rolnictwo-leśnictwo-rybołówstwo oraz kopalnie-przemysł wydobywczy wynoszą odpowiednio -3% i -2%.

– Kończący się rok 2014 był czasem pozytywnej zmiany na rynku pracy w Polsce, a kolejne jego miesiące pociągały ze sobą konsekwentny spadek bezrobocia i poprawę w wielu branżach – zauważa Iwona Janas. – Nie uciekniemy od problemów wynikających z sytuacji zza naszej wschodniej granicy, co odciska się m.in. na osłabionej kondycji rolnictwa. Jednak nadal nasz kraj pozostaje jedną z atrakcyjniejszych destynacji w Europie. Procentuje to kolejnymi inwestycjami i nowymi miejscami pracy, zwłaszcza w takich sektorach gospodarki jak produkcja przemysłowa, TSL, czy handel. Jeśli na tym dobrym kursie nic gwałtownie się nie zmieni, czeka nas okres stabilnego wzrostu i poprawy na rynku pracy, długo oczekiwany po poprzednich latach spowolnienia.

W porównaniu z IV kwartałem 2014 r. pogorszenie prognoz nastąpiło w pięciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek, o 7 punktów procentowych, odnotowano dla branży transport-logistyka-komunikacja. Prognoza spadła umiarkowanie w sektorach handel detaliczny i hurtowy – o 4 punkty procentowe (pp), energetyka-gazownictwo-wodociągi oraz restauracje i hotele – 3 pp dla obu. Wzrost prognoz odnotowano w trzech sektorach, najwyższy dla branż kopalnie-przemysł wydobywczy, a także instytucje sektora publicznego odpowiednio o 5 i 3 pp.

W ujęciu rocznym pogorszenie prognoz uzyskano w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek odnotowano dla sektorów rolnictwo-leśnictwo-rybołówstwo oraz transport-logistyka-komunikacja odpowiednio o 15 i 13 pp. Umiarkowany spadek, o 5 pp uzyskano dla branży restauracje i hotele. Poprawę prognoz odnotowano dla czterech sektorów. Największy wzrost uzyskano dla branż energetyka-gazownictwo-wodociągi oraz instytucje sektora publicznego – odpowiednio o 5 i 4 pp.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2015 r.
jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu południowego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +9%. Umiarkowanie optymistyczne wyniki uzyskano dla regionów południowo-zachodniego oraz północno-zachodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +6% i +5%. Prognoza dla regionów północnego i wschodniego wyniosła +3% dla obu. Najniższy wynik uzyskano dla regionu centralnego, +2%.

W porównaniu z wynikami dla IV kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia spadła w trzech z sześciu badanych regionach. Największy spadek odnotowano w regionie północnym, o 5 pp. W regionie centralnym prognoza obniżyła się nieznacznie, o 2 pp. W regionach południowym i północno-zachodnim prognoza pozostaje na zbliżonym do poprzedniego kwartału poziomie, a w południowo-zachodnim i wschodnim nie ulega zmianie.

W ujęciu rocznym spadek optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Największe pogorszenie prognoz uzyskano w regionach centralnym i północnym – o  5 pp dla obu. W regionie południowo-zachodnim wynik spadł o 4 pp. Prognozy odnotowane dla regionów południowego, północno-zachodniego i wschodniego nie zmieniają się lub pozostają na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2015 r. deklaracje
polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji
na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa [3]. Dla pracodawców z trzech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższe wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +11% i +7%. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +4%, co wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm, gdzie prognoza wyniosła 0.

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 38 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 22 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 12. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 24 rynkach a osłabienie na 13.

Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+45%), na Tajwanie (+43%) i w Nowej Zelandii (+28%). Państwa, w których prognoza dla I kwartału 2015 r. jest negatywna, to: Finlandia (-8%), Włochy (-5%), Holandia (-3%) i Szwajcaria (-2%). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.

***

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2015 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 16 a 28 października 2014 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

 

ManpowerGroup

[1] Sektory uwzględnione w badaniu: budownictwo, energetyka-gazownictwo-wodociągi, finanse-ubezpieczenia-nieruchomości-usługi,
handel detaliczny i hurtowy, instytucje sektora publicznego, kopalnie-przemysł wydobywczy, produkcja przemysłowa, restauracje-hotele, rolnictwo-leśnictwo-rybołówstwo, transport-logistyka-komunikacja.

[2] Regiony Polski według podziału Eurostatu: centralny (łódzkie, mazowieckie), południowo-zachodni (dolnośląskie, opolskie), południowy (małopolskie, śląskie), północno-zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

[3] Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).