standard Więcej miejsc pracy, lepsze wynagrodzenia

Pierwsza połowa bieżącego roku zapowiada się bardzo optymistycznie dla rynku pracy. Najnowsze wyniki kwartalnego badania „Plany Pracodawców” Randstad i TNS pokazują, że odsetek przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć w tym okresie nowe miejsca pracy jest najwyższym zanotowanym w minionych 6 latach. Rośnie również liczba firm, które będą podwyższać wynagrodzenia pracowników. Pomimo słabnących już 3 kwartały z rzędu przewidywań dla poprawy sytuacji gospodarczej, coraz więcej pracodawców ocenia kondycję własnych firm, jako dobrą lub bardzo dobrą.

Możemy spodziewać się rekordowego półrocza na rynku pracy. W gronie 1000 biorących udział w badaniu przedsiębiorców z całego kraju aż 30% przewiduje zwiększenie liczby etatów w okresie najbliższych 6 miesięcy. Względem ostatniego kwartału odsetek ten wzrósł o 4 punkty procentowe i jest najwyższy w sześcioletniej historii badania.

Od początku transformacji polska gospodarka jeszcze nigdy nie zatrudniała tylu osób, co obecnie. To ogromny sukces polskich przedsiębiorców. Wyniki badania dają nadzieję, że w najbliższym czasie mamy duże szanse na dalszy wzrost zatrudnienia. Również prognozy na najbliższe lata są obiecujące. W ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce może powstać 430 tys. nowych miejsc pracy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

wykres 13 III 2015_b

W perspektywie regionalnej istotnie częściej zwiększenie zatrudnienia planują firmy z zachodniej części kraju (37%). Z kolei w perspektywie branżowej, najwięcej nowych ofert pracy można się spodziewać w sektorze handlowym, produkcyjnym oraz w budownictwie. Największy przyrost miejsc pracy jest planowany w przedsiębiorstwach dużych, zatrudniających przynajmniej 250 osób.

Z rosnącym popytem firm na pracowników wiążą się rosnące trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów. Jak zaznacza Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych Randstad, ekspertka rynku pracy: –  Już w ubiegłym roku blisko 40% firm poszukujących pracowników miało problem z obsadzeniem wszystkich wakatów. Firmy bądź przyjmowały mniejszą grupę ludzi, bądź obniżały swoje wymagania. Natomiast 5% nie zatrudniło finalnie żadnych pracowników i ta grupa się powiększa, bo jeszcze dwa lata temu było to 2%. Tę sytuację powinny wykorzystać osoby poszukujące pracy, aby pilnie śledzić, jakich kompetencji poszukują pracodawcy i starać się rozwijać w tych obszarach, co wydatnie podniesie ich szansę na zatrudnienie.

 

Więcej podwyżek wynagrodzeń, nawet poza sezonem podwyżek

Konkurowanie firm o kandydatów do pracy ma też inny, korzystny dla zatrudnionych efekt – przedsiębiorstwa są bowiem bardziej skłonne do podnoszenia wynagrodzeń pracowniczych. Wyniki badania „Plany Pracodawców” wskazują, że w nadchodzącym półroczu już 28% firm planuje podwyżki wypłacanych pensji. Jest to o 3 punkty procentowe wyższy wynik, niż w ubiegłym kwartale.

  Ważne, aby zauważyć, że bieżący wynik po raz pierwszy w historii badania jest wyższy, niż w poprzedzającym kwartale – zauważa Agnieszka Bulik. –  Zwykle to przełom roku jest okresem ‘podwyżkowym’ i po nim następuje zamrożenie podwyżek aż do kolejnego roku budżetowego. Tymczasem i tak spory – o 5 p.p. wzrost w poprzednim kwartale został obecnie dalej umocniony. Tylko raz w 25 edycjach badania wynik ten był wyższy i osiągnął 29%. Było to zimą 2010 roku. 

Na zwiększenie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy wszystkich branż, jednak w wynikach zdecydowanie wybija się dynamicznie rozwijający się sektor przemysłowy (37%).

Najwięcej pracodawców (37%), zwłaszcza tych największych, zatrudniających ponad 250 osób, planuje podwyżki na poziomie od 2% do 4%. Mniejsza, ale nadal znacząca grupa (27%) zdecyduje się na wyższy poziom podwyżek – i co warto zauważyć, częściej takie plany mają pracodawcy z mniejszych firm (zatrudniających od 10 do 49 pracowników).

W większości firm, w których planowany jest wzrost poziomu wynagrodzeń w najbliższej przyszłości, podwyżki nie będą selektywne i obejmą wszystkie działy oraz wszystkie poziomy stanowisk.

 

Osłabione oceny dla gospodarki nie wpływają na wysoką ocenę kondycji firm

Od drugiej połowy 2014 roku widoczny jest systematyczny spadek odsetka przedsiębiorców przewidujących poprawę sytuacji gospodarczej. W bieżącej edycji „Planów Pracodawców” wzrostu gospodarczego spodziewa się niemal co czwarty badany (24%), podczas gdy jeszcze rok temu było to 36%. Oznacza to, że na przestrzeni 4 kwartałów grupa optymistów skurczyła się aż o jedną trzecią. Względem ubiegłego kwartału w badaniu widoczne jest również powiększenie grupy osób przewidujących recesję (z 10% w XI/2014 do 14% obecnie).

Niezależnie jednak od słabnącego entuzjazmu wobec ogólnej sytuacji gospodarczej, tylko 5% przedsiębiorców określa kondycję swojej firmy jako złą lub bardzo złą. Większość badanych firm ocenia swoją sytuację finansową jako przynajmniej dobrą (64%). Warto zauważyć, że tak pozytywna diagnoza utrzymuje się już od początku 2014 roku, a w bieżącym kwartale wynik uległ dalszemu, nieznacznemu podwyższeniu (o 2 p.p.)

tekst: Randstad

Informacje o badaniu:

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).

Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji z Departamentem Informacji Gospodarczej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.  

Wywiady bieżącej, 25. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 14 stycznia do 11 lutego 2015 r.

Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się w cyklu kwartalnym. Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.