standard Zmiany w Kodeksie pracy

Umowa o pracę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

W związku ze zmianami Kodeksu pracy od 1 września 2016 r. pracownik może zostać dopuszczony do pracy (może faktycznie rozpocząć jej świadczenie) jedynie, jeśli uprzednio:

  • zawarł z pracodawcą umowę o pracę na piśmie; albo
  • pracodawca potwierdził pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, jeśli umowa nie została zawarta w formie pisemnej.

W przeciwnym razie pracodawca nie może zezwolić pracownikowi na świadczenie pracy. Jest to bardzo ważna zmiana, której celem jest przeciwdziałanie bezumownemu zatrudnianiu pracowników.

Brak zastosowania się do nowych regulacji może wiązać się z konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy lub osób działających w jego imieniu, ponieważ jeżeli podczas kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy („PIP”), pracodawca nie przedstawi umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia jej zawarcia przed dopuszczeniem do pracy, podlegać on może karze grzywny w wysokości od 1.000 PLN do 30.000 PLN.

Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 22 sierpnia 2016 r., od 1 stycznia 2017 r., dla osób wykonujących zlecenie lub świadczących usługi, w tym dla tzw. samozatrudnionych, (zwanych dalej łącznie „Zleceniobiorcami”) wprowadzona zostanie ustawowa minimalna stawka godzinowa ich wynagrodzenia. Do tej pory przepisy nie przewidywały minimalnej wysokości wynagrodzenia dla tej grupy osób.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla Zleceniobiorców uzależniona będzie od wysokości obowiązującego w danym czasie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego też teraz wysokość minimalnej stawki godzinowej dla Zleceniobiorców w 2017 r. nie jest jeszcze znana, ale oczekuje się, że wyniesie ona około 13 PLN brutto. Jej wysokość ma zostać oficjalnie ogłoszona nie później niż 30 września 2016 r.

W przypadku, gdy wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie będzie określone godzinowo, to powinno ono zostać ustalone w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość ustawowej minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. czas wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, co do zasady, będzie ewidencjonowany (m.in. z wyłączeniem umów przewidujących jedynie wynagrodzenie prowizyjne). Dokumentacja w tym zakresie ma być przechowywana przez podmiot, na rzecz którego wykonywane jest zlecenie lub świadczone są usługi przez okres 3 lat.

Wypłacanie Zleceniobiorcom wynagrodzenia niższego niż wynikające z minimalnej stawki godzinowej dla tej grupy osób zagrożone będzie karą grzywny w wysokości od 1.000 PLN do 30.000 PLN.

Oddelegowanie pracowników do Polski

W ślad za naszym Alertem Prawnym z 25 lipca 2016 r., przypominamy, że na mocy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w sytuacji, gdy oddelegowanie do Polski trwało w dniu jej wejścia w życie (18 czerwca 2016 r.), pracodawca oddelegowujący pracowników do Polski, do dnia 18 września 2016 r., powinien:

  • złożyć do PIP oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; oraz
  • rozpocząć przechowywanie kopii wyżej wskazanych dokumentów pracowniczych, a na życzenie PIP także je udostępnić.

Autor:

Aleksandra Minkowicz-Flanek, partner kierująca zespołem Prawa Pracy w warszawskim biurze kancelarii Dentons.