standard Czwarta ustawa deregulacyjna

Kolejnych ponad 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, to główne cele projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Rada Ministrów przyjęła dokument 10 czerwca 2014 r., obecnie znajduje się w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji.

Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie 284 zmian w zakresie 109 ustaw. Wprowadza m.in. zmiany prawa podatkowego oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych.

Część zmian powinna zwiększyć konkurencyjność polskich portów i terminali przeładunkowych. Służą temu propozycje tzw. pakietu portowego, tj. skrócenie czasu kontroli granicznych i koordynowanie ich przez administrację celną, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT dla upoważnionych importerów AEO.

Z kolei propozycje dotyczące ograniczania obowiązków informacyjnych mają na celu uproszczenie kontaktów przedsiębiorców z organami administracji, co ograniczy koszty procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Wybrane propozycje z projektu ustawy:

  • zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

– umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko(uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),

– zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R(zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),

– zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym(dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika pojazdu – kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności – 72 zł),

– ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w  roku rozpoczęcia działalności),

– zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS(zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),

– zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę(zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),

  • wsparcie inwestycji:

– ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, co umożliwi zaliczenie do kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu produktów z większym udziałem składnika zagranicznego),

– ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy(1) rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, (2) objęcie dopłatami również opłat ustalanych w umowach leasingu; (3) umożliwienie udzielania wsparcia również przez WFOŚiGW, (4) udostępnienie środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków publicznych, niezależnie od ich wielkości, obrotów czy zakresu terytorialnego),

  • ułatwienia w podatku akcyzowym:

– ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),

– wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego – zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),

– umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami(zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki prawnej w tym zakresie).

  • zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne(zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych),
  • ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu(doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego)
  • zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych

źr. MG