standard Dealerzy muszą złomować auta

Dealerzy samochodowi i właściciele komisów będą musieli zapewnić sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; mają ją tworzyć stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów – takie przepisy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjął rząd.

Zgodnie z przepisami, które mają obowiązywać od 1 lipca 2015 r., producenci i importerzy wprowadzający na rynek ponad 1000 przede wszystkim nowych pojazdów, będą musieli zapewnić funkcjonowanie co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie, w różnych miejscowościach. „W praktyce oznacza to, że wprowadzający ponad 1000 pojazdów rocznie w kraju będzie musiał zapewnić funkcjonowanie co najmniej 48 stacji lub punktów” – tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. – Umowa między wprowadzającym pojazd na rynek (np. dealerzy samochodowi, właściciele komisów – red.) a stacją demontażu ma być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności”.

Z kolei wprowadzający na polski rynek nie więcej niż 1000 pojazdów rocznie, będą musieli zapewnić sieć składającą się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach.

„Jednocześnie, na podstawie nowych przepisów, właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski” – komunikuje CIR. Zniesienie tej opłaty obniży koszty funkcjonowania importerów samochodów używanych.

Zmieniono także przepisy dotyczące opłaty za brak sieci. Będzie ona zależna od liczby wprowadzanych pojazdów, liczby dni, w których nie zapewniono sieci i liczby brakujących elementów sieci (stacji demontażu lub punktów zbierania). „Rozwiązanie takie umożliwi nałożenie opłaty proporcjonalnej do stopnia niezapewnienia sieci” – argumentuje CIR. Rząd proponuje jednocześnie obniżenie wysokości dodatkowej opłaty za brak sieci z 50% na 20%. kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci.

Konieczność nowelizacji obowiązujących przepisów wynika z pełnego wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy z 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nad ustawą zapewniającą adaptację unijnych przepisów do polskiego prawa rząd pracował od kilku lat. W październiku Komisja Europejska pozwała Polskę ws. przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Trybunału Sprawiedliwości UE. KE miała zastrzeżenia do organizacji wycofywania zużytych pojazdów i ich recyklingu. Obecnie stacje demontażu nie mogą pobierać opłat za przyjmowanie pojazdów zarejestrowanych w Polsce, jednak Komisja wskazywała, że zwolnienie z opłat powinno dotyczyć wszystkich pojazdów zarejestrowanych na terenie UE.

Nowe przepisy wprowadzają generalną zasadę, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub EOG – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie określono przypadki, kiedy opłata będzie mogła być pobierana.

Dla prowadzących stacje demontażu wprowadzono opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. „Opłata taka będzie wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5%., będą dochodem województwa” – czytamy w komunikacie.

Ponadto, przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi. „Działania te w dłuższej perspektywie powinny wpłynąć na zwiększenie świadomości, że wszystkie pojazdy muszą być demontowane w legalnych stacjach demontażu. Powinno to doprowadzić do ograniczenia ich nielegalnego demontażu” – brzmi komunikat.

Zaproponowano też, aby w sytuacji wydania zaświadczenia o demontażu – bez rzeczywistego przyjęcia pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania – następowało cofnięcie przedsiębiorcy decyzji lub pozwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem pewnych przepisów dotyczących niektórych obowiązków przedsiębiorców, które mają wejść w życie od początku 2016 r.

oprac.: red.