standard Informatyzacja ksiąg wieczystych

Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego przewiduje dalszą informatyzację postępowania z księgami wieczystymi. Elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego ma być obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych).

Propozycje resortu sprawiedliwości, zaaprobowane przez sejmową komisję do spraw zmian kodyfikacyjnych, mają poprzez elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) przyspieszyć załatwianie spraw i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości.

W nowelizacji przyjęto jako zasadę, że do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będzie się dołączać dokumentów w postaci elektronicznej, bo większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Wyjątkiem od tej zasady ma być sytuacja, gdy dokumenty stanowiące podstawę wpisów będą pierwotnie w formie elektronicznej – wtedy trzeba je będzie załączać.

Składający wniosek będzie musiał posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w. System teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie weryfikować dane identyfikacyjne notariusza i komornika, a także naczelnika urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwoli sądowi na stwierdzenie, czy dane osoby mają uprawnienia do tego rodzaju czynności.

Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie ma określić rozporządzenie ministra sprawiedliwości.

oprac. Anna