standard Koniec metkowania cen

25 lipca 2014 roku, w życie weszły regulacje ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (do dyrektywy 98/6/WE).

Ustawodawca zmniejszył swoje wymagania wobec dotychczasowego oznakowywania towarów, co w przypadku większości placówek handlowych oznaczało konieczność umieszczania naklejki z ceną na każdym towarze, czyli tzw. metkowanie.

Zgodnie z nowymi regulacjami w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Radykalnie zwiększono wymiar kary za nieprawidłowe oznakowanie cen towarów i usług – obecnie wynosi ona 20.000 złotych (poprzednio: 1.500 zł).

W życie nie weszło jeszcze rozporządzenie Ministra Gospodarki, regulujące szczegóły dotyczące oznaczania cen, ale znany jest jego projekt. Według niego ceny towaru należy umieścić na:

  • wywieszce,
  • cenniku,
  • przywieszce trwale złączonej z towarem
  • katalogu
  • obwolucie,

przy czym informacja ta musi zawierać: cenę jednostkową, jednostkę miary do której odnosi się cena oraz nazwę handlową towaru.

Wywieszkę umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, bezpośrednio przy towarach lub w bliskości towarów, których dotyczy, w taki sposób, aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru. Napisy na wywieszce powinny być wyraźne i czytelne, tak aby nie budziły wątpliwości konsumentów. Przy wystawianiu na sprzedaż większej ilości określonego towaru, cenę uważa się za uwidocznioną, jeżeli wywieszkę umieści się tylko przy jednej sztuce identycznego towaru.

W przypadku towarów przecenionych, z wyjątkiem towarów oferowanych do sprzedaży po raz pierwszy, informacja zawiera dodatkowo przekreśloną cenę dotychczasową, cenę obniżoną, uwzględniającą rabat lub podwyższoną, wyraz „przecena” albo „obniżka ceny” bądź „podwyżka ceny”, przyczynę dokonanej przeceny oraz jej okres obowiązywania.

W sklepie samoobsługowym, w którym jest system kodów kreskowych, istnieje obowiązek umieszczenia czytników do samodzielnego odczytania ceny przez klienta, minimum 1 czytnik na każde rozpoczęte 400 metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej.