standard Mniej obowiązków dotyczących oznaczania towarów

7 listopada Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ma ograniczyć obowiązki przedsiębiorców związane z oznaczaniem towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium kraju. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu adresem dystrybutora z siedzibą w Polsce. Towary już oznaczone będą mogły nadal znajdować się w obrocie. W związku z tym przedsiębiorcy nie będą musieli dostosowywać oznaczeń do nowych przepisów.

W okresie przejściowym (36 miesięcy) nie będzie obowiązkowe oznaczanie towaru informacją określającą państwo siedziby wytwórcy towaru, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium RP i państw członkowskich EFTA – stron umowy EOG. Tak długi okres przejściowy umożliwi obrót oraz wprowadzanie towarów do obrotu po 1 stycznia 2015 r., które zostały już oznaczone według dotychczasowych przepisów. Przepis dotyczy również towarów, które znajdują się jeszcze poza granicami Polski i zostaną oznaczone na podstawie zawartych umów.

Nowe reguły oznaczania towarów nie ograniczą praw konsumentów, bowiem w zakresie niezgodności towaru z umową i nienależytą jakością towaru konsument może dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy bądź od gwaranta, zgodnie z przepisami art. 546 Kodeksu cywilnego, które określają obowiązki sprzedawcy w zakresie informowania konsumentów. Przepisy te będą obowiązywały od 25 grudnia 2014 r.

Zgodnie z przepisami na towarach trzeba będzie podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju rzeczy określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje te powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.

oprac. Ewa