standard Nowelizacja ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej podpisana

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Polski poprzez złagodzenie obowiązków w zakresie oznaczania towarów, to główny cel opracowanej przez MG nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prezydent Komorowski podpisał ustawę, a wejdzie ona  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja znosi obowiązek umieszczania na towarach informacji o adresie dystrybutora z siedzibą w Polsce. Wprowadzona zmiana ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców a wynikających z konieczności zmiany oznakowania towaru lub zmiany jego opakowania w związku z oferowaniem produktu na polskim rynku. Według szacunków MG nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom na zaoszczędzenie 70 mln zł rocznie. Towary już oznaczone będą mogły nadal znajdować się w obrocie. Przedsiębiorca nie będzie musiał dostosowywać oznaczeń do nowych przepisów. Ponadto w okresie przejściowym (36 miesięcy) nie będzie obowiązkowe oznaczanie towaru informacją określającą państwo siedziby wytwórcy towaru. Dotyczyć to ma podmiotów, które mają siedzibę poza terytorium RP i państw członkowskich EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Hadlu) – stron umowy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Ma to zagwarantować, że po wejściu w życie przepisów ustawy będzie możliwy obrót oraz wprowadzanie do obrotu towarów, które zostały już oznaczone według dotychczasowych przepisów. Dotyczy to również towarów, które znajdują się jeszcze poza granicami Polski i zostaną oznaczone na podstawie zawartych umów.

Ponadto ustawa znosi obowiązek oznaczania informacją umożliwiającą identyfikację towaru w przypadku, gdy przeznaczenie towaru jest oczywiste. Przepisy dotyczą szeroko pojętego obrotu, natomiast do sprzedaży z udziałem konsumentów zastosowanie będą miały przepisy art. 5461 Kodeksu cywilnego. Określają one sposób oznakowania towarów w sprzedaży detalicznej i obowiązki sprzedawcy w zakresie informowania konsumentów.

Nowe reguły oznaczania towarów nie ograniczą praw konsumentów, bowiem w zakresie niezgodności towaru z umową i nienależytą jakością towaru konsument może dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy bądź od gwaranta, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

oprac.: Nina