standard Pakiet uregulowań dla SSE

7 października 2014 r. Rada Ministrów pakiet uregulowań dotyczących działalności specjalnych stref ekonomicznych. Składa się on z projektu zmiany ustawy o SSE oraz rozporządzenia w sprawie kryteriów dotyczących objęcia niektórych gruntów SSE.

Pakiet projektów ustaw umożliwi m.in. wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki przez dużego przedsiębiorcę, który planuje inwestycję na gruntach nieobjętych jeszcze strefą w dniu składania wniosku. Ustawa wprowadzi również jednolite zasady zmiany zezwolenia, bez względu na datę jego wydania. Ponadto rozszerzy katalog zadań dl zarządzających specjalnymi strefami, współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi tak aby dostosować ofertę edukacyjną i programy do potrzeb pracodawców. Promowane będzie również powstawanie struktur klastrowych.

Z kolei nowelizacja rozporządzenia w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną, łagodzi wymagania dotyczące wysokości „stopy bezrobocia”. Umożliwi to objęcie strefą prywatnego gruntu. W powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej progi zmniejszono o 20 proc, natomiast w pozostałych o 30 proc. Dzięki temu dostęp do instrumentu specjalnych stref ekonomicznych będą miały małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują inwestycje na mniejszą skalę. Obniżenie minimalnych progów dotyczących wielkości nakładów inwestycyjnych oraz liczby tworzonych miejsc pracy obowiązywać będzie do końca grudnia 2016 r. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, zwiększy to liczbę nowych projektów.

redakcja