standard PIP wyjęta z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poselski projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada wyłączenie organów Państwowej Inspekcji Pracy spod jej zakresu. W wybiku takiej regulacji PIP nie musiałaby w praktyce m.in. zawiadamiać przedsiębiorcy o zamiarze dokonania kontroli.

Przepisy o kontrolach znalazły się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej na wyraźny postulat przedsiębiorców. Powodem był fakt występowania nadmiernej liczby kontroli odbywających się na podstawie zróżnicowanych trybów, określonych w rozrzuconych po wielu ustawach przepisach, które uniemożliwiały albo w nadmierny sposób utrudniały prowadzenie działalności gospodarczej. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie jasnych i ogólnych zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców dla wszystkich organów administracji publicznej, które dysponują takimi uprawnieniami.

Na podstawie Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, Państwowa Inspekcja Pracy została wyłączona spod zasady dotyczącej ograniczenia czasu trwania kontroli oraz spod zakazu prowadzenia równoległej kontroli, o których stanowią odpowiednio art. 82 i 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tymczasem zdaniem Konfederacji Lewiatan powyższa konwencja wcale nie daje podstaw do wyłączenia Państwowej Inspekcji Pracy spod ogólnych zasad określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej odnośnie kontroli, ani też nie stoi w sprzeczności z ogólnymi zasadami kontroli.

Konfederacja Lewiatan przypomina, że w przypadku zagrożenia życia czy bezpieczeństwa Państwowa Inspekcja Pracy ma zawsze prawo wejść na teren zakładu pracy u danego przedsiębiorcy o każdej porze dnia i nocy, zgodnie z Konwencją nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, na podstawie stosownych pełnomocnictw. Takie rozwiązanie jest przewidziane w art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Stanowi on, że inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Karolina T.