standard Ustawa deregulacyjna przyjęta

Sejm 23 października 2014 r. przyjął ustawę deregulacyjną. To czwarta już ustawa, która obejmuje ponad 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy. Niektóre zmiany są pozornie nieduże, ale wszystkie propozycje odpowiadają na konkretne, zidentyfikowane w praktyce obrotu gospodarczego bariery – wynikają zarówno z problemów sygnalizowanych przez przedsiębiorców oraz reprezentujących ich organizacji, jak i propozycji zgłoszonych przez inne resorty i organy administracji.

 Poniżej niektóre z ułatwień:

1)      w zakresie zmniejszenia obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcji kosztów działalności:

 • umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),
 • zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),
 • zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym (dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika pojazdu – kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności – 72 zł),
 • ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w  roku rozpoczęcia działalności),
 • zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),
 • zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),
 • kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń).

2)      w zakresie wsparcia inwestycji:

 • ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, co umożliwi zaliczenie do kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu produktów z większym udziałem składnika zagranicznego),
 • ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy (rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek; objęcie dopłatami również opłat ustalanych w umowach leasingu; umożliwienie udzielania wsparcia również przez WFOŚiGW; udostępnienie środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków publicznych, niezależnie od ich wielkości, obrotów czy zakresu terytorialnego).

3)      w zakresie usprawnienia i ułatwienia firmom prowadzenia wymiany transgranicznej:

 • umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne, niż organy celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi),
 • umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie podmiotów,
 • ułatwienie wwozu importowanych produktów z państw trzecich (zwiększenie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają kontroli fitosanitarnej).

4)      w zakresie ułatwienia w podatku akcyzowym:

 • ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),
 • wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania informacji od urzędu celnego co do właściwej stawki taryfy celnej do zastosowania – zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),
 • umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami (zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki prawnej w tym zakresie).

Nadto:

  zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych),

  ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu (doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego),

  zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej,

  zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych.

Treść projektu znajduje się na stronach WWW Sejmu.

oprac.: redakcja