standard Zakaz spamu

Problem spamu dotyczy każdego użytkownika internetu. Za spam można uznać również popularne obecnie fałszywe wiadomości o wygranych w rzekomych konkursach. Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2 stycznia 2006 r., (sygnatura akt XVII Ama 100/2004) stwierdza „Narusza zbiorowe interesy konsumentów, w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzająca w błąd reklama prowadzona przez przedsiębiorcę, sugerująca konsumentowi, iż wygrał konkurs, gdy w rzeczywistości żaden konkurs nie był prowadzony, a jedynie konsument był jednym z wielu abonentów wybranych przez komputer, tym bardziej w sytuacji, gdy przy przyjęciu oferty konsument nie był informowany o rzeczywistych kosztach związanych z jej przyjęciem.”

Chcąc zgodnie z prawem wysyłać reklamy i oferty konieczna jest zgoda adresata na ich otrzymywanie. Odnośnie charakteru udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych pamiętać trzeba, że zgoda jest oświadczeniem woli i żeby była skuteczna musi zostać udzielona swobodnie, bez jakiegokolwiek przymusu. Udzielenie zgody może polegać na zapisaniu się do serwisu rozsyłającego wiadomości (listy mailingowej czy newslettera), na wysłaniu jednorazowego listu elektronicznego z zamówieniem, na wybraniu danej ikonki na stronie internetowej czy znaczenie odpowiedniego pola.

Za niedopuszczalne należy uznać powiązanie udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych z potwierdzeniem zamówienia, akceptacją regulaminu czy inną czynnością nie związaną z przedmiotem zgody.

Warto również zwrócić uwagę, że przedsiębiorca chcąc przesyłać informacje handlowe powinien oprócz przedmiotowej zgody otrzymać od adresata ofert handlowych jego zgodę  na przetwarzanie danych osobowych.  Nie ma bowiem możliwości, aby ze zgody jedynie na przesłanie usługobiorcy określonej informacji handlowej wywnioskować także zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższa argumentacja znajduje potwierdzenie w orzecznictwie.

Odnośnie konsekwencji niezastosowania się do powyższych regulacji należy wskazać, że przesyłanie niezamówionych informacji handlowych może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej zwana jako „U.O.K.K.”), za którą przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 U.O.K.K. uznaje w szczególności nieuczciwą praktykę rynkową lub czyn nieuczciwej konkurencji.

W kwestii odpowiedzialności karnej za naruszenie zakazu przesyłania informacji handlowych bez zgody ich adresata warto pamiętać, że zgodnie z art. 24 U.Ś.D.E czyn ten stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Konkludując należy wskazać, że w dobie rozwoju handlu internetowego przedsiębiorca chcąc przesyłać informacje handlowe winien uzyskać zgodę ich adresata i stworzyć warunki do swobodnego jej udzielenia.

Michał Szczodry, aplikant radcowski

Łukasz Bernatowicz,  radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Bernatowicz Komorniczak i Mazur sp.p.