standard Zawieranie nowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Podpisanie nowej umowy nie musi wiązać się z uciążliwymi formalnościami, stratą czasu, czy koniecznością odwiedzenia stacjonarnego Biura Obsługi Klienta. Warto jednak, szczególnie przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą, znać swoje prawa i dokładnie przeanalizować przedstawioną ofertę, by nieświadomie nie zgodzić się na warunki gorsze niż dotychczasowe.

Dostarczanie energii elektrycznej do punktu poboru odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci lokalnego dystrybutora, na podstawie:

 • umowy kompleksowej zawartej ze sprzedawcą;
 • umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą i umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego.

Ww. możliwości są uwarunkowane faktem, że sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej realizowane są przez dwa odrębne przedsiębiorstwa tj. sprzedawcę i dystrybutora. W związku z tym, klient (konsument lub przedsiębiorca) ma wybór  –  energia elektryczna może być dostarczana na podstawie jednej umowy tj. umowy kompleksowej zawieranej ze sprzedawcą (na jej podstawie sprzedawca dokonuje sprzedaży energii elektrycznej, ale również zapewnia dostarczanie tej energii klientowi przez dystrybutora) lub na podstawie dwóch odrębnych umów tj. umowy sprzedaży energii zawartej ze sprzedawcą oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z dystrybutorem.

Najważniejszą różnicą dla klienta pomiędzy zawarciem umowy kompleksowej, a zawarciem oddzielnych umów sprzedaży i dystrybucji jest fakt, że w przypadku zawarcia umowy kompleksowej klient otrzymuje jedną fakturę (na której znajdują się opłaty za sprzedaż oraz opłaty za usługi dystrybucji), natomiast w przypadku odrębnych umów, klient otrzymuje dwie oddzielne faktury od dwóch różnych przedsiębiorstw (za sprzedaż od sprzedawcy, za dystrybucję od dystrybutora).

Co powinna zawierać umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług dystrybucji?

 • Umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna zawierać co najmniej zapisy określające:
  1. strony umowy,
  2. miejsce dostarczenia energii,
  3. ilość energii w podziale na okresy umowne,
  4. moc umowną, sposób jej zamawiania oraz warunki wprowadzania jej zmian,
  5. cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach,
  6. warunki wprowadzania zmian ceny i grupy taryfowej,
  7. długość trwania okresu rozliczeniowego i możliwości jego zmiany,
  8. sposób prowadzenia rozliczeń,
  9. sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców,
  10. odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków umowy,
  11. okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania,
  12. informację o prawach konsumenta (w przypadku umów zawieranych z konsumentami), w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów,
  13. informację o możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej,
  14. informację o miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami,
  15. informację o sposobie postępowania w razie utraty przez klienta możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną energię elektryczną lub usługi związane z jej dostarczaniem.
 • Umowa  o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej powinna zawierać co najmniej zapisy określające:
  1. moc umowną, sposób jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian,
  2. ilość przesyłanej energii w podziale na okresy umowne,
  3. miejsca dostarczania energii do sieci i jej odbioru z sieci,
  4. długość trwania okresu rozliczeniowego i możliwości jego zmiany,
  5. warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii,
  6. stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
  7. sposób prowadzenia rozliczeń,
  8. wybranego przez klienta sprzedawcę energii elektrycznej,
  9. parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób ustalania bonifikat za ich niedotrzymanie,
  10. odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków umowy,
  11. okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania,
  12. informację o sposobie postępowania w razie utraty przez klienta możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną energię elektryczną, lub usługi związane z jej dostarczaniem.
 • Umowa  kompleksowa powinna zawierać co najmniej łącznie zapisy w ww. umowie sprzedaży i umowie o świadczenie usługi dystrybucji.

Podpisanie nowej umowy nie musi się wiązać z uciążliwymi formalnościami, stratą czasu czy koniecznością odwiedzenia stacjonarnego Biura Obsługi Klienta. PGE Obrót, spółka Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej obsługującej ponad 5 milionów klientów w całej Polsce, oferuje bardzo prosty i wygodny sposób na zawarcie takiej umowy – wystarczy zadzwonić do PGE Contact Center lub wysyłać e-mail. Numer kontaktowy i adres znaleźć można na stronie internetowej Spółki. Przy podpisaniu odpowiedniego pełnomocnictwa, nowy sprzedawca zrealizuje wszystkie formalności w imieniu klienta. To bardzo wygodne rozwiązanie, które zdecydowanie oszczędzi dużo czasu.

Postępowanie reklamacyjne

Jeśli klient stwierdzi nieprawidłowości w rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym, powinien złożyć w przedsiębiorstwie, z którym ma zawartą umowę (umowę kompleksową albo umowę sprzedaży i umowę o świadczenie usług dystrybucji) stosowną reklamację lub wniosek dotyczący prowadzonych rozliczeń. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia lub reklamacji.

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, sprzedawca lub dystrybutor dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.

Jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona, konsument może także wystąpić z wnioskiem o polubowne rozpatrzenie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Wniosek składa się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Klient może także wystąpić do właściwego sądu powszechnego.

Zagrożenia przy podpisywaniu umowy z nowym sprzedawcą

W przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, klient powinien upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje. Ważne, aby przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę sprzedawcy, określone w umowie opłaty, okres jej obowiązywania oraz warunki rozwiązania.

Nie należy jednak ulegać presji przedstawiciela handlowego, który odwiedził klienta w siedzibie firmy czy w domu. W przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania, klient nie powinien czynić tego tylko na podstawie zapewnienia ze strony handlowca, że ten dokładnie przedstawił ofertę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się np. telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego sprzedawcy.

Przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii przy podpisywaniu umowy najczęściej wprowadzają w błąd za pomocą poniższych trików:

 • przedstawiają się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy obecnego sprzedawcy lub dystrybutora, w związku z czym klienci są przekonani, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • fałszywie informują klientów, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym klienci muszą podpisać nowe umowy;
 • fałszywie informują klientów, że w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów, w wyniku czego klienci podpisują umowy będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • fałszywie obiecują sprzedaż energii po niższej cenie niż ta, którą dotychczas płacił klient;
 • nie informują przy zawieraniu umów o usługach dodatkowych – np. ubezpieczeniu, które wiążą się z dodatkowymi opłatami;
 • informują, niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec klienta (ewentualne kary umowne z tytułu rozwiązania umowy przed czasem jej obowiązywania);
 • nie informują o 14-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy;
 • ponaglają do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Firma PGE Obrót, spółki Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za sprzedaż energii elektrycznej dla ponad 5 mln klientów w całej Polsce, mówi o problemie nieuczciwych sprzedawców energii. Spółka podaje liczbę ok. 3 tys. zgłoszeń miesięcznie od oszukanych klientów. Dlatego zastanawiając się nad zmianą sprzedawcy zawsze należy uwzględnić sumę wszystkich opłat i dokładnie czytać podsuwane do podpisu dokumenty.

Struktura wydatków za energię elektryczną w biznesie  – czy warto optymalizować?

Klienci, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcący wnikliwie analizować strukturę wydatków na energię w swojej firmie i zoptymalizować ponoszone koszty, powinni skorzystać z elastycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb oferty.

Odpowiadając na najnowsze trendy i zmieniające się potrzeby klientów oraz dążąc do umocnienia pozycji lidera na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, PGE Obrót oferuje szereg ciekawych
i innowacyjnych produktów. W centrum zainteresowania firmy znajduje się zarówno Klient indywidualny jak i biznesowy, dla których PGE ma różnorodną, atrakcyjną i elastyczną ofertę produktową. Wśród szeregu produktów firma oferuje m.in. rozwiązania jednostrefowe
i wielostrefowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, oferty wielowariantowe w zakresie okresów sprzedaży, produkty całodobowe i dostosowane do godzin pracy firmy, produkty techniczne zapewniające kompensacje mocy biernej, audyt energetyczny.

Godnym polecenia rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi Meteus  – inteligentnego systemu pomiaru energii dla firm. Dzięki tej usłudze, przedsiębiorcy mogą znacząco obniżyć wysokość płaconych rachunków za prąd. Jest to możliwe za sprawą aplikacji służącej do monitorowania i zarządzania energią elektryczną. Dla firm, które w swojej strategii mają wpisane działania proekologiczne, PGE Obrót przygotowała specjalną ofertę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii – „Naturalnie, że energia”.

„Uszyta na miarę” i uwzględniająca indywidualny profil zużycia energii oferta, będzie odpowiedzią na potrzeby tych Klientów, którzy chcą aktywnie i świadomie planować swoje wydatki oraz, przede wszystkim, racjonalizować koszty.

Agnieszka Szczekala

rzecznik prasowy PGE Obrót