standard Optymizm w firmach Europy Środkowo Wschodniej

Optymizm w firmach Europy Środkowo Wschodniej

Średnie i duże firmy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej patrzą optymistycznie w przyszłość. Większość spodziewa się wzrostu przychodów, a duża część planuje zwiększać zatrudnienie w 2015 roku – wynika z najnowszego raportu KPMG.

Mimo stosunkowo dobrych nastrojów, wiele firm dostrzega bariery, które mogą hamować ich rozwój. Podwyższenie podatków, niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych oraz zaostrzona konkurencja, to niektóre z najczęściej wymienianych przeszkód, z którymi zmagają się badane przedsiębiorstwa.

Dobra koniunktura w regionie, polskie firmy liczą na eksport
Z badania KPMG, w którym wzięło udział blisko 500 średnich i dużych firm z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i krajów bałtyckich („CEE8”) wynika, że w 2015 r. w Polsce 72% respondentów spodziewa się wzrostu przychodów swoich firm, nieco mniej niż we wszystkich pozostałych krajach (79%). Zwiększenie zatrudnienia w przyszłym roku planuje 43% badanych firm w Polsce i 39% w regionie, natomiast udział respondentów przewidujących zmniejszenie liczby pracowników jest niewielki – wynosi odpowiednio 14% i 11%.

Prognozy badanych firm dotyczące zmiany zatrudnienia w 2015 r.

prognozy-1

Źródło: Raport KPMG „Pulse of Economy”

Respondenci z Polski, zapytani o kluczowe plany ich firm w najbliższej przyszłości, na pierwszym miejscu wymienili ograniczenie kosztów (57%), a na drugim zatrzymanie dobrych pracowników (51%). Tymczasem w przypadku większości badanych krajów respondenci znacznie częściej wymieniali zatrzymanie dobrych pracowników, niż redukcję wydatków (69% wobec 47% respondentów we wszystkich państwach „CEE8”).

Cele i działania, które w obecnych warunkach ekonomicznych są dla badanych firm najważniejsze

prognozy-2

Źródło: Raport KPMG „Pulse of Economy”

Do najważniejszych celów dla polskich przedsiębiorstw należą także rozwój nowych produktów (51%) oraz poszukiwanie nowych kierunków eksportu (49%). W żadnym z pozostałych krajów objętych badaniem odsetek firm, dla których ekspansja na nowe rynki za granicą jest celem
o najwyższej randze, nie był tak duży (średnia dla „CEE8” – 25%).

Wyniki badania pokazują, że dla wielu przedsiębiorstw w Polsce eksport pozostaje bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój. Spośród respondentów spodziewających się wzrostu przychodów blisko połowa uważa, że jednym z głównych źródeł lepszych wyników będzie większa sprzedaż na rynkach zagranicznych, zaś niecałe 40% widzi szanse w rosnącym rynku krajowym. Zorientowanie na eksport dotyczy przede wszystkim firm, które już teraz są obecne na rynkach zagranicznych. Wśród nich aż 70% dostrzega w eksporcie ważne źródło wzrostu, zaś w popycie wewnętrznym – jedynie 30%  – tłumaczy Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Największe bariery, to wzrost podatków, zmiany w prawie i zaostrzona konkurencja

Firmy, które wzięły udział w badaniu KPMG, zostały także poproszone o wskazanie największych barier, które mogą ograniczyć ich rozwój do końca 2015 r. W całej Europie Środkowo-Wschodniej do najczęściej wymienianych przeszkód należą m.in. niekorzystne działania rządu. Polska nie stanowi pod tym względem wyjątku. Blisko połowa respondentów
w naszym kraju obawia się wzrostu obciążeń podatkowych, natomiast 43% badanych firm uważa, że istotnym czynnikiem hamującym ich rozwój będą inne zmiany regulacji prawnych, działające na niekorzyść przedsiębiorców. Ten sam odsetek respondentów w Polsce wskazał na zaostrzoną konkurencję pomiędzy firmami.

Główne bariery wzrostu wskazane przez badane firmy

prognozy-3

Źródło: Raport KPMG „Pulse of Economy”

Do najczęściej wymienianych barier należą także wysokie ceny surowców i energii (34% respondentów) oraz słaby popyt na rynku krajowym (31%). Z brakiem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach boryka się jedna piąta firm w Polsce, jednocześnie tylko 10% skarży się na zbyt wysokie koszty wykwalifikowanej siły roboczej.

Biznes oczekuje inwestycji w edukację i innowacje

Zapytani o priorytetowy obszar, na którego rozwój rząd powinien w najbliższych latach przeznaczyć większe środki, respondenci we wszystkich badanych krajach najczęściej wymieniali oświatę, naukę i rozwój innowacyjności. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 36% firm, na kolejnych miejscach uplasowały się obrona (15%), polityka demograficzna (15%) oraz system opieki zdrowotnej (11%).

– Firmy zdają sobie sprawę z tego, że podstawą dalszego rozwoju naszej gospodarki jest podniesienie jej innowacyjności. Dotychczas na rynkach zagranicznych konkurowaliśmy przede wszystkim niższymi kosztami pracy, jednak w dłuższej perspektywie przedsiębiorstwa w Polsce
i w całej Europie Środkowo-Wschodniej muszą stawiać na nowatorskie produkty i usługi. Od państwa oczekują stworzenia odpowiednich warunków, które będą sprzyjać rozwojowi innowacyjności. Do tego należy również nowoczesny system edukacji, kształcący pracowników
i naukowców zdolnych do stworzenia i zastosowania w praktyce nowatorskich rozwiązań – tłumaczy Wroński.

Priorytetowe obszary, w których rząd powinien zwiększyć wydatki publiczne w latach 2015-2018

Untitled-4

Źródło: Raport KPMG „Pulse of Economy”

Zgodnie z wynikami raportu KPMG, odsetek firm, które oczekują przede wszystkim większych inwestycji w infrastrukturę wynosi zaledwie 8%. We wszystkich krajach „CEE8” udział ten wynosi 15%, jedynie w Czechach i Rumunii jest on znacznie większy.

W Polsce jedna dziesiąta respondentów uważa, że priorytetowym działaniem rządu powinna być promocja kraju za granicą, podczas gdy w pozostałych państwach taką opinię wyraziła znikoma część firm. Duże znaczenie eksportu dla przedsiębiorstw w Polsce powoduje, że reklama polskich produktów i usług w ramach kampanii promocyjnych jest dla nich szczególnie istotna.

O Raporcie:
Wyniki badania „Pulse of Economy” zostały opracowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez blisko 500 średnich i dużych firm w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i krajów bałtyckich. Pytania dotyczyły zarówno indywidualnej sytuacji firm, jak i ogólnych kwestii, takich jak atrakcyjność Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów czy przyszłość euro.

Pełna wersja raportu na stronie kpmg.pl

oprac.: Nina