standard Instrumenty ochrony handlu

Wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko nieuczciwej konkurencji ze strony dostawców
z państw trzecich może złożyć grupa unijnych przedsiębiorstw lub ich stowarzyszenie branżowe, reprezentujące co najmniej 25% całości przemysłu danej branży w UE. Sposoby przeciwdziałania nadmiernemu importowi obejmują: środki antydumpingowe, antysubsydyjne i inne instrumenty ochronne.

Jeśli producenci/eksporterzy z kraju trzeciego stosują praktyki dumpingowe lub korzystają z niedozwolonych państwowych subsydiów (dopłat i systemów wsparcia), to powoduje to poważną szkodę dla rodzimych producentów. Wówczas, zgodnie z prawodawstwem WTO, dotknięty dumpingiem lub subsydiami kraj, w celu ochrony rodzimych producentów, może wszcząć odpowiednie postępowanie. Środki ochronne najczęściej przyjmują formę dodatkowego cła nakładanego na określony produkt. Inną formą środków ochronnych jest przyjęcie przez producenta eksportującego zobowiązania cenowego.

Wniosek o wszczęcie postępowania składa grupa zainteresowanych unijnych przedsiębiorstw lub ich stowarzyszenie branżowe, reprezentujące co najmniej 25 proc. całości przemysłu danej branży w Unii Europejskiej. KE wszczyna postępowanie na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę danych statystycznych, które muszą zawierać wstępne dowody na istnienie dumpingu (subsydiów), szkody, związku przyczynowego między dumpingiem (subsydiami) ze strony państwa trzeciego a poniesioną przez unijny przemysł szkodą, a także być w interesie gospodarczym Unii Europejskiej. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione jednocześnie. Blisko połowa wszczętych przez KE postępowań jest kończona bez nałożenia środków z powodu braku spełnienia którejś z przesłanek technicznych.

Postępowanie antydumpingowe trwa 15 miesięcy, a antysubsydyjne – 13 miesięcy. Najwcześniej unijne środki antydumpingowe/antysubsydyjne, w postaci cła tymczasowego, mogą zostać nałożone po 2, a najpóźniej po 9 miesiącach od momentu wszczęcia postępowania.

Komisja Europejska podejmuje ostateczną decyzję co do nałożenia ceł AD/AS po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Instrumentów Ochrony Handlu (TDC). W jego skład wchodzi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, głosujących w systemie podwójnej większości. Kraje członkowskie, jeśli dysponują odpowiednią liczbą głosów, mogą odrzucić nawet najlepiej uzasadnioną technicznie propozycję Komisji Europejskiej.

Środki antydumpingowe i antysubsydyjne wprowadzane są na obszarze całej UE, generalnie na 5 lat z możliwością przedłużenia w wyniku postępowania przeglądowego.

Unia Europejska stosuje instrumenty ochronne w sposób wyważony, zgodnie z najwyższymi standardami przejrzystości i przewidywalności postępowania. Metodologia prowadzenia postępowań ochronnych w UE została usankcjonowana wieloletnią praktyką i zweryfikowana licznym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i paneli Organu ds. Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (DSB WTO).

Instrumenty ochrony handlu nie mają charakteru politycznego, a ich nakładanie opiera się na spełnieniu przesłanek technicznych, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych i proceduralnych.

Wysokość cła antydumpingowego nie może być wyższa, niż ustalony przez KE margines dumpingu. W związku z tym, dla różnych producentów eksportujących, ustanawiane są cła w różnej wysokości, w zależności od wielkości ustalonego dla nich marginesu dumpingu. Jednakże cło jest ustalane na niższym poziomie, jeśli jest to wystarczające do wyeliminowania szkody (zasada „niższego cła” – „lesser duty rule”). Analogiczne zasady obowiązują przy środkach antysubsydyjnych.

oprac. Karolina D.