standard Trendy na rynku pracy w sektorze naftowym

W roku 2014 na światowym rynku Oil & Gas zanotowano nieznaczny wzrost wynagrodzeń wynoszący średnio 1,3%, który różni się jednak w ujęciu regionalnym i odzwierciedla kondycję branży oraz klimat polityczny w danej części świata. Największym zagrożeniem dla rynku Oil & Gas jest według respondentów: brak dobrze wykwalifikowanych pracowników (30%), niestabilność gospodarcza (24%) oraz problemy środowiskowe (15%).

Struktura zatrudnienia w sektorze Oil & Gas wskazuje na preferencje przedsiębiorców do redukowania stałych kosztów pracy, poprzez kontraktowanie wyspecjalizowanych pracowników do projektów krótkookresowych. Mimo, że 11% pracodawców na 2015 rok zaplanowało zwolnienia, to aż 63% przewiduje zatrudnienie nowego personelu.

Wzrost płac

Zdaniem Bartosza Maciaszka – Team Leader Energy, Oil & Gas w Hays Poland, w 2015 roku w sektorze energetycznym Oil & Gas będziemy mieć do czynienia z wzrostem płac w kilku segmentach. „Pierwszym jest budownictwo energetyczne, drugim sektorem będzie elektroenergetyka, trzecim sprzedaż.” – tłumaczy Bartosz Maciaszek i dodaje – „Dalsza liberalizacja na rynku gazu i energii będzie powodować zapotrzebowanie na sprzedawców zarówno na rynku hurtowym (traderów), jak i osoby z doświadczeniem w sprzedaży energii lub gazu dla klienta końcowego.”

Czarny scenariusz

Czas, jaki upłynął od publikacji raportu Oil & Gas 2015 charakteryzuje się gwałtownymi spadkami ceny ropy naftowej i gazu. Napięcie polityczne oraz wysoka podaż surowca powodują opóźnienie lub porzucenie realizacji wielu projektów wydobywczych wartych miliardy dolarów. Jeśli trend spadkowy się utrzyma, 2015 będzie rokiem zmniejszania płac, fuzji spółek oraz zaciętej walki firm o najlepszych pracowników na rynku.

Polska na tle świata

Badanie przeprowadzone w Polsce, w dużym stopniu odzwierciedliło trendy panujące na światowym rynku pracy sektora Oil & Gas. Ankietowani wykazali pozytywne nastawienie do przyszłości branży oraz w większości (71%) przewidywali wzrost wynagrodzenia w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

W przeciwieństwie do globalnych wyników ankiety, badanie przeprowadzone w Polsce wykazało, że pracodawcy bardziej obawiają się niestabilnej sytuacji na rynku Oil & Gas (35%), niż niedoboru wykwalifikowanych pracowników (26%).

Determinanty wyboru pracodawcy

Dla Polaków pracujących w branży Oil & Gas czynnikami decydującymi o zmianie pracodawcy są: wynagrodzenie (95%) oraz renoma firmy na rynku (89%). Aż 90% respondentów wykazuje gotowość do podjęcia pracy za granicą. Te dane obrazują trend ku większej mobilności polskich pracowników Oil & Gas, spośród których tylko 8% pracowało wcześniej za granicą, co stanowi odsetek najniższy w Europie.

Ulubione benefity

Wśród pracowników branży, niezmiennie najpopularniejszymi benefitami są premie (41%). Zarówno w Polsce, jak i na świecie, obserwuje się jednak rosnące zapotrzebowanie na pakiety medyczne (Świat: 39%, Polska: 35%). Trzecie miejsce wśród najpowszechniejszych benefitów zajmuje oferta szkoleń (27%). Możliwość rozwoju wydaje się być kluczowa w konstruowaniu ofert pracy w sektorze Oil & Gas i stanowi czynnik przyciągający potencjalnych pracowników. Dlatego też aż 84% polskich pracodawców wykazało chęć polepszenia oferty kierowanej do kandydatów poprzez poszerzenie jej o szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju.

Badanie wykazało, że aż 38% osób pracujących na europejskim rynku Oil & Gas nie otrzymuje żadnych dodatków pozapłacowych.

Dysproporcje płci i pokoleń

W sektorze Oil & Gas nadal można zaobserwować znaczącą dysproporcję płci. W wyniku uzupełniania braków kadrowych w branży oraz podejmowania licznych inicjatyw promujących zatrudnienie kobiet, ich liczba stale rośnie. Niemniej jednak, mężczyźni wciąż stanowią zdecydowaną większość (wśród pracowników powyżej 65 roku życia aż 98%). Co ciekawe, w Polsce odsetek pań jest wyższy, niż na świecie: Polska – 12%, Świat – 10%.

Polski rynek pracy Oil & Gas jest dość młody, bo aż 25% pracowników należy do Pokolenia Y (osób urodzonych w latach 1983-1995).

Piotr Kaczmarski, Hays

O raporcie:

Raport płacowy Oil & Gas 2015 powstał w wyniku przeprowadzenia przez Hays oraz Oil & Gas Job Search badania rynku pracy Oil & Gas w 188 państwach. Wśród ankietowanych było 45.000 pracowników branży wykonujących 25 różnych zawodów. Wśród nich, 10.000 stanowili pracodawcy i menedżerowie. Raport zawiera zestawienie danych z poprzednich sześciu lat oraz prognozę na rok 2015.