standard Główne wyzwania dla firm wg Komitetów Audytu z Polski i świata

Zdaniem członków Komitetów Audytu w Polsce i na świecie, głównymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed firmami, są: gospodarcza i polityczna niepewność, zapewnienie zgodności działania z prawem i regulacjami oraz ryzyka operacyjne. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez KPMG wśród 1 500 członków Komitetów Audytu z 34 państw.

 

Respondenci w/w badania wskazują także, że coraz trudniej jest im pogodzić podstawowe zadania w zakresie sprawozdawczości finansowej z dodatkowymi obowiązkami w obszarze monitorowania systemu zarządzania ryzykiem.

Zmieniające się otoczenie utrudnia pracę Komitetów Audytu

Szczególnie często na niepewność oraz zmienność w zakresie gospodarki, regulacji prawnych i czynników politycznych, wskazywały firmy w Polsce. Aż 70% przedstawicieli polskich Komitetów Audytu dostrzega w tych czynnikach największe wyzwanie dla firm (wśród ogółu badanych jest to 52% wskazań).

Według respondentów w Polsce i na świecie, do największych wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj firmy, należą także: nowe regulacje wprowadzane przez władze, zapewnienie zgodności z prawem i przepisami, ryzyka operacyjne, zarządzanie talentami ludzkimi i rozwój pracowników oraz rozwój i innowacje lub ich brak. Na ostatni z wymienionych czynników szczególnie często wskazywali członkowie polskich Komitetów Audytu (35%, a ogół badanych – 26%).

Nadmierna liczba obowiązków

Jak wynika z badania KPMG, powyższe kluczowe wyzwania i zagrożenia kreują także inne ryzyko, które może potencjalnie wpływać na efektywność pracy Komitetów Audytu – przeciążenie obowiązkami. Zarówno w Polsce, jak i na świecie, trzy czwarte badanych stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat czas niezbędny do wykonywania obowiązków zwiększył się, a duża część zauważyła, że pełnienie roli członka Komitetu Audytu nie jest w pełni możliwe lub staje się coraz trudniejsze przy obecnych zasobach czasowych i kompetencyjnych (w Polsce – 58%, na świecie – 48%).

Wielu respondentów przyznało też, że ich Komitety Audytu, oprócz podstawowego obowiązku, którym jest nadzór nad sprawozdawczością finansową, dodatkowo ponoszą przynajmniej częściową odpowiedzialność za takie obszary, jak: zapobieganie korupcji i przekupstwom, ryzyko finansowe, zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami, a także ryzyka operacyjne i ogólnie procesy zarządzania ryzykiem.

Trudniejsze warunki pracy Komitetów Audytu w Polsce

Komitety Audytu w Polsce są najczęściej odpowiedzialne za większość zadań w zakresie monitorowania procesów związanych z zapobieganiem korupcji i nadużyciom (68%), nadzorowaniem ryzyka finansowego (67%) oraz zapewnieniem zgodności z prawem i przepisami (50%). W porównaniu z ogółem badanych, w polskich firmach widoczne jest większe obciążenie Komitetów Audytu i mniej równomierne rozłożenie obowiązków pomiędzy nimi, a radą nadzorczą oraz specjalnymi komitetami zajmującymi się konkretnymi kategoriami zagadnień lub ryzyka.

42% rad nadzorczych w Polsce dokonała w ostatnim czasie realokacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ryzykiem pomiędzy członków rady oraz poszczególne komitety powołane w ramach rady. Z kolei 37% respondentów stwierdziło, że rozważa taką możliwość w najbliższej przyszłości. Wśród wszystkich badanych firm na świecie 35% dokonało realokacji, a 32% rozważa taką możliwość.

 

oprac.: Natalia za KPMG w Polsce

 

O raporcie:

Raport KPMG pt. „Globalne badanie Komitetów Audytu 2015” został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego w 34 krajach na świecie wśród ponad 1 500 członków Komitetów Audytu. Badanie było realizowane w okresie od lipca do października 2014 r. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wzięli udział także przedstawiciele Komitetów Audytu z Polski.