Analizy / Raporty / Prognozy / Trendy

standard Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po pożyczkę

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) z roku na rok przybywa inwestycji finansowanych pożyczką. Od 2010 roku udział pożyczki w finansowaniu aktywów ruchomych przez firmy leasingowe dynamicznie rośnie (od 8,3% do 15,6% w 2014). W 2014 r., dynamika aktywów sfinansowanych pożyczką wyniosła 27,5 proc. wobec 16,9 proc. w […]

standard Trendy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii

W dniach 13 – 14 maja 2015 odbyła się w Londynie jedna z większych w Europie konferencji poświecona zagadnieniom rozwoju zasobów ludzkich w organizacji: Learning & Development Show. Organizatorem przedsięwzięcia jest jedna z najbardziej zasłużonych w tym obszarze instytucji, czyli Chartered Institute of Personnel Development – CIPD. Główne trendy Na […]

standard Audyt personalny i organizacyjny dla małych i średnich firm

Audyt w biznesie może obejmować analizę różnych obszarów funkcjonowania firmy – od finansów, przez procesy produkcyjne, organizację, personel po procedury zarządcze. W tym artykule skoncentrujemy się na audycie personalnym i organizacyjnym. Powszechnie panuje przekonanie, że działania audytowe, mające na celu weryfikację funkcjonowania firmy (w różnych obszarach jej działania), są prowadzone […]

standard Trendy na rynku pracy w sektorze naftowym

W roku 2014 na światowym rynku Oil & Gas zanotowano nieznaczny wzrost wynagrodzeń wynoszący średnio 1,3%, który różni się jednak w ujęciu regionalnym i odzwierciedla kondycję branży oraz klimat polityczny w danej części świata. Największym zagrożeniem dla rynku Oil & Gas jest według respondentów: brak dobrze wykwalifikowanych pracowników (30%), niestabilność […]

standard Przemysł chemiczny dobrze prosperuje

W połowie 2014 r. w przemyśle chemicznym funkcjonowały 1 793 podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 9 osób. Zapewniły one łącznie miejsca pracy dla ponad 234 tys. osób – podał GUS. Rozwój tego sektora jest ściśle powiązany z pozostałymi dziedzinami gospodarki.   Rys. 1 Struktura zatrudnienia w poszczególnych branżach przemysłu chemicznego w […]

standard Główne wyzwania dla firm wg Komitetów Audytu z Polski i świata

Zdaniem członków Komitetów Audytu w Polsce i na świecie, głównymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed firmami, są: gospodarcza i polityczna niepewność, zapewnienie zgodności działania z prawem i regulacjami oraz ryzyka operacyjne. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez KPMG wśród 1 500 członków Komitetów Audytu z 34 państw.   Respondenci w/w badania […]

standard Szacunki GUS – rośnie produkcja

Produkcja sprzedana przemysłu w I 2015 r. była o 1,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Wzrost objął 22 spośród 34 działów przemysłu – wynika z wstępnych danych GUS. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe, niż przed rokiem, o 2,9%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o […]

standard Warszawa ma największy potencjał dla inwestorów

Warszawa wygrała w czterech spośród sześciu kategorii: (1) potencjału ekonomicznego, (2) kapitału ludzkiego i stylu życia, (3) przyjazności dla biznesu oraz (4) dostępności, w rankingu fDi – spółki z grupy Financial Times specjalizującej się w raportach pokazujących atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, na trzecim […]