standard Faktury marketingowe

Terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę jest jedną z najbardziej pożądanych przez kontrahentów cech. Okazuje się jednak, że bieżące wywiązywanie się z płatności może być kłopotliwe, zwłaszcza, gdy towarzyszy temu udzielanie przez dostawcę rabatów. Jaki więc dokument obrazuje takie zdarzenia gospodarcze i w jaki sposób wpływa na zobowiązania podatkowe jednostki?

Faktury marketingowe

Podmioty gospodarcze nawiązują stałą współpracę z wieloma kontrahentami w celu zapewnienia ciągłości dostaw towarów lub usług. Regularnie otrzymywane dobra rodzą obowiązek terminowego regulowania powstałych zobowiązań, co stanowi problem wielu, zwłaszcza wchodzących na rynek firm. Jednostki, których płynność finansowa pozwala na opłacanie faktur, często otrzymują od dostawców rabaty na zakupiony towar. Nie stanowiłoby to problemu, gdyby nie fakt, że bonusy dotyczą uiszczonych już wierzytelności. Dokumentem służącym do zewidencjonowania zaistniałej sytuacji jest faktura marketingowa, która, wbrew sugerującej nazwie, nie ma związku z regulowaniem zobowiązań wynikających z przekazów promocyjnych, takich jak świadczenie usług reklamowych czy kreowania wizerunku.

Faktura marketingowa wystawiana jest przez nabywcę dóbr czy usług i zawiera kwotę rabatu naliczonego od opłaconych już faktur. Istnieje również możliwość skorygowania uregulowanych kwot przez sprzedawcę. Wystawia on wówczas dokumenty korygujące zbiorcze. Odbiorca z kolei wprowadza do swojej ewidencji korekty wartościowe. Tego typu dokumenty wystawiane są, jak wynika to ze specyfiki korekt zbiorczych, po zakończeniu pewnego okresu – może to być miesiąc, rok, itd. Zastosowanie opisywanego dokumentu księgowego powoduje, że jednostka nie musi w kolejnym miesiącu regulować rabatów np. w formie gratisów.

Elementy dokumentu

Faktura marketingowa jest również fakturą VAT, a co za tym idzie, wystawia się ją na warunkach określonych przez ustawodawcę w zakresie sporządzania faktur. Elementy dokumentu są tożsame z częściami składowym standardowych dokumentów ewidencyjnych. Zawierają zatem:

 • informacje podstawowe o nabywcy i odbiorcy: dane osobowe, adresy, numery służące do identyfikacji podatkowej;
 • datę wystawienia;
 • numer nadania, określający konkretną fakturę;
 • nazwę usługi, za którą naliczany został rabat;
 • ilość;
 • cenę jednostkową usługi oraz wartość netto;
 • stawkę podatku oraz jego kwotę;
 • wartość brutto;
 • określenie waluty, w jakiej dokonywana jest transakcja;
 • sposób płatności;
 • podpisy kontrahentów.

Faktura bonusowa

Od jakiegoś czasu polscy przedsiębiorcy posiadają możliwość wystawiania faktur w walucie obcej, np. w euro. Legislator zastrzegł jednak, że dokumenty takie muszą posiadać odpowiedniki kwot wyrażonych w polskiej walucie. Wartości te przeliczane są według średniego kursu NBP ogłaszanego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W praktyce zawodowej przedsiębiorców nie jest obcym wystawianie i otrzymywanie faktur w euro (w transakcji zawieranej pomiędzy rezydentami polskimi, a nie zagranicznymi). W przypadku, kiedy na takie wymiany handlowe udzielane są rabaty, nabywcy wystawiają faktury bonusowe. Traktuje się bowiem, że otrzymanie bonusu stanowi formę wynagrodzenia, a co się z tym wiąże – stwarza to konieczność wystawiania faktur. Wartość ich wyrażona jest również w euro.

Premie pieniężne a obowiązek podatkowy

Premie pieniężne, podobnie jak bonusy czy rabaty, stanowią formę wynagrodzenia terminowego regulowania zobowiązań przez odbiorcę. Ich zadaniem jest polepszenie warunków współpracy oraz pozyskanie stałych klientów. Udzielane są wówczas, gdy odbiorca przekroczy ustanowiony próg zamówień lub ich wartości w określonym czasie. Otrzymywane premie stanowią przedmiot rozważań prawników oraz źródło kierowanych do Ministerstwa Finansów wniosków o interpretacje indywidualne. Kwestią problemową jest możliwość odliczenia podatku VAT od wartości premii pieniężnych.

Jak wskazuje ustawa o podatku dochodowym od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, który stanowi kwota, za jaką towary lub usługi zostały sprzedane, odpowiednio pomniejszona o należny podatek. Jak wskazuje dalej Ustawa, na zwiększenie obrotu wpływają dotacje, subwencje oraz podobne dopłaty, które w sposób bezpośredni wpływają na cenę jednostkową (również są pomniejszone o podatek VAT). Zmniejszenie zaś obrotu następuje wraz z chwilą otrzymania rabatów i upustów, a także zwróconych towarów. Obowiązek podatkowy wynikający z otrzymywania premii pieniężnych może być różnorodny. Jego charakter zależy od tego czy dana bonifikata dotyczy konkretnych dostaw, czy też dostaw mających miejsce w określonym przedziale czasowym.

Świadczenie, od którego została ustanowiona premia pieniężna lub bonus stanowią przedmiot opodatkowania VAT. Oznacza to zatem, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku wynikającej z faktury określającej świadczenie sprzedaży dóbr czy też usług. Podmiot musi jednak zobowiązać się do tego, że zakupione dobra będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.